Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
110 3e tijdvak: 1702—1795.
koningrijk van 1S15, de raedewericing dor aanzienlijken en de
goedkeuring der geestelijkheid ontbeert, kan dezen terugkeer to-t
het meer nationale, zonder groote veranderingen in den staat-
kundigen toestand van Europa, slechts zeer moeijelijk eenige
vrucht dragen.
Intussehen blijft het nog altijd waar, wat Verloo ten slotte
zeide, te weten:
i-Men ziet dat ik de Vereenigde Nederlanden aenzie als deel
makende van ons land, en hun met ons als een volk achtte.
Immers wat onze vaderlandsche letterkunde aengaet, dezelve mag
zonder twijfel niet gescheiden zijn van de hunne. Daer zij de
moedertael tot grondslag heeft, daer onze en hunne tael dezelfde
is, moet ook onze letterkunde een en dezelfde zijn. En zekerlijk
het is een gemeen goed van wederzijde ter bevordering der land-
sprack en der kunsten werkzaem te zijn.
Verders, wij zijn metterdaed hetzelfde volk, 't zelfde in tael,
inborst, zeden en gebruyken. Daerom laet ons gezamentlijk als
Nederlanders, schoon wij van Staet gescheiden zijn, ons ten
minste in de Nederlandsche kunsten aenzicn als landgenooten als
broeders. Laet ons gezamentlijk ous Nederduytsch handhaven,
eeren cn versiereu: en dat eyndelijk de tael der vrijheid ook
eens de tael der kunsten zij! 'T is aen u vooral Staeten der pro-
vintien! Vaders van het vaderland! daeromtrent uwe vorige ag-
teloosheyd te verbeteren, uwe goedkeuring te doen blijken, mid-
delen van aenmoediging voor te schrijven en uyt te reyken zonder
aenzicn van Staet of provintie. Begint slechts, doet iets, hoe
weinig ook! doet zien dat gij verlangd, dat onze tael geëerd
worde, eu zij zal 't weezen.»
O. Ch. Fr. Eojfham.
Eindelijk moeten wij met een paar woorden stilstaan bij een
vreemdeling, die eenige betrekking had tot de noordelijke pro-
vinciën, en niet alleen een dichter, maar tevens een goed proza-
schrijver en uitnemend criticus geweest is, Wij bedoelen Otto
Christiaan Erederik Hoffham, te Custrin in 1744 geboren, en
tien jaren later aan de zorg van een ouden, in Amsterdam
gevestigden broeder toevertrouwd. Hier werd hij naar neder-
landsche wijze verder opgevoed en op een kantoor geplaatst.
Hij keerde in 1773 naar Duitschland terug, doch was, ofschoon
toenmaals geen 30 jaren oud, volkomen gedenationatiseerd en
in ieder opzigt een Hollander geworden. Hij, die in Amsterdam