Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 3e tijdvak: 1702—1795.'
om die duergetoste weetenschap te doen gelden, en voor de
grondige kennis zijner moedertael, die ons dagelijks te pas komt,
zal eenen kleynen tijd ons te kostelijk en weynig moeyte ons
te zwaer dunken ? Zoo worden wij als de groote reyzigers, die
alles weeten wat in China of groot Tartarijen te weeten is, en
in hun eigen vaderland vreemdelingen en onkundigen zijn.//
Over de spraakkunst en de theorie der fraaije letteren versche-
nen er nog eenige schoolboeken, eene Vlaamsche Prosodie en eene
Historie, regels ende bemerkingen wegens de Nederdvytsehe Rijm-
konst, thans verouderd en door veel beter werken vervangen.
Eindelijk moeten wij hier ook gewag maken van eene Verhan-
deling op d'Onacht (de verwaarlozing of niet inachtneming) der
moederlijke Taal in de Nederlanden-, Maestricht, 1788, dat alge-
meen aan den brusselschen advokaat Verloo, den bewerker van
den Codex Brabanticns, wordt toegeschreven. Dit werkjen, dat
zeldzaam begint te worden, schetst het jammerlijk verval der
landtaal in Belgie op zulk eene nadrukkelijke wijze, dat wij
genoopt worden er een paar bladzijden nit over te nemen: //Wij
vinden onse zegt de schrijver «in de Nederlanden, bijzonder
hier in de Oostenrijksche, in kunsten en wetenschappen verre
beneden onze nabueren. Het is niet noodig dit te bewijzen: want
een ider houd zich, helaes! bij ons hier zoo vast van overtuygd,
dat men niet het minste twijfelt of het is aen eenen Nederlander
volstrekt onmogelijk in eenige kunsten de Eranschen te overtref-
fen. Deze overtuigdheid gaet zoo verre dat ons niets schoon noch
groot dunkt of 't moet van Vrankrijk zijn. En inderdaed wat zijn
wij in de kunsten ten aenzien van de Eranschen ? Hoe weynig
smaek, wat ongcsiertheyd in onze tooneelstukken en gedichten !
Wat gebrek van netheyd en welspreekenheyd in onze regtshoven
en op den predikstoel, wat verbasterde veronachtzaemde tael en
uitdrukking I..... Waarbij komt dit ? Hoe zijn wij zoo veraeh-
terd? Zijn wij dan iets minder dan andere natiën ? Zekerlijk neen;
onze landaerd moet in grootheyd, edclmoed en vernuft voor
geene andere ter wereld wijken. Wij zijn het, die door onze
aloude dapperheid en liefde tot de vrijheid, door onze voorheen
zoo luysterrijke schipvaert cn koophandel met alle volken der
aerde, door eene menigte van allerheylzaemste uitvindingen, door
die eertijds zoo beroemde kunst- en stof bewerkingen, door onze
oude zoo voortreffelijke staetsinrigting en wijze wetten, tot het
herzedigen van 't verwilderde menschdom wel den eersten naem
verdienen
De schrijver bewijst dit met vele voorbeelden, en vervolgt aldus: