Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
beschottweïtd gedeelte der letterkunde. 107
Men voege daarbij Blairs Lessen over de 'Redekunst en Fraaije
Letteren, door H. Bosseha, 1788 — 1790, in bet Nederlacdseh ver-
taald, en stelle voorts tegenover deze gesehriften van bespiegelen-
den aard, de werken van den oudheidkundigen en latijnsehen
Jeronimus de Boseh, zooals zijne bij Teylers tweede genootsehap
bekroonde, en in 1783 uitgegeven Verhandeling over de Regelen
der Dichtkunst, tegen de kunstregelen gerigt, en strekkende
voornamelijk ten betooge, dat er voor onze letteren geen vrucht
te wachten is vau min of meer wijsgeerige theoriën, maar wel
van eene gestadige beoefening der schoonste modellen, ons door
de Grieken en Romeinen nagelaten.
Als een gevolg op dat geschrift gaf De Bosch bij dezelfde
maatschappij eene Schets van den Inhoud en de Voornaamste Schoon-
heden der Ilias van Homerus.
De waarheid ligt in het midden.
Oostenrijksehe Nederlanden.
In de Oostenrijksehe Nederlauden was de beoefening der land-
taal verwaarloosd. De fraaije letteren werden er weinig aange-
moedigd, vooral niet de fraaije letteren in de taal des volks.
Maria Theresia zocht hierin eenige verbeteringen te brengen, en
liet het grieksch en latijn in de middelbare scholen door middel
van het vlaamsch, dat eene wezentlijke verbetering was , aanleeren.
Zij opende eene brusselsche Académie des Sciences et belles Lettres,
1772, waarin het nederlandsch, geenszins uitgesloten, evenwel
weinig gebruikt werd.
J.' des Roehes, een Hagenaar van geboorte en schoolmeester
te Antwerpen, had zich reeds in 1761 door eene Nederduitsche ,
thans geheel verworpen, Spraekkunst, een naam gemaakt; zijne
geschiedkundige verhandelingen gaven hem vervolgens eene plaats
in de zoo even genoemde academie, wier vaste secretaris hij een
geruimen tijd geweest is. Des Roebes, hoezeer hij meest franseh
schreef en eene beknopte geschiedenis van Nederland in het latijn
zamenstelde, was echter een groot voorstander der moedertaal,
en zeide in de voorrede iot Nederduitsche Spraekkunst: iiiA.e:TX
behoeft niet te vreezen, dat de jongheyt met het leeren der
regelen van het Nederduytsch eenen tijd zal verliezen, die zij
nuttiglijker aan het latijn of andere taelen zou kunnen besteeden.
Weihoe! zal men zes, zeven, acht jaeren bezig zijn met eene
vreemde tael, om die nog somtijds maer ten halven te leeren,
en dan zijn Jeeyeji lang misschien zeven of acht occasiën hebben