Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 3e tijdvak: 1702—1795.'
tensohappelijk of populair doel, toch allen in de landtaal werk-
zaam waren, en hare betere beoefening bevorderlijk waren.
Zoo deed ook J. van Fortman in zijne Bichtlievende Menge-
lingen. , vergezeld van Taal- en Dichtkundige Aanmerkingen, 1772,
alsmede Jaeob Arnaut Clignett en Jan Steenwinkel door de on-
voltooide uitgave van Van Maerlants Spieghel Uistoriael, 1784.
Hun verdere taalarbeid behoort, even als die van Kluit, Bilderdijk,
en Siegenbeek , tot later tijdvak.
Beschouwend gedeelte der Letterkunde.
Over het beschouwend deel der dichtkunst en welsprekendheid
schreven de reeds gemelde D. van Hoogstraten en B. Huide-
coper, de eerste iu de Beginselen of Kort Begrip der Bedeneer-
kunst, de laatste in de Proeve van Taal- en Bichtkunde, verder
de zoo even genoemde genootschappen en de utrechtsche hoog-
leeraar R. M. van Goens, die Mozes Mendelssohn's verhandeling
Over het Verhevene en Naive, met fraaije aanteekeningen verrijkt,
in het Hollandsch overgcbragt.
Ook de beroemde verhandeling van Aristoteles Ooer de Dicht-
kunst werd, 1780, vertaald, en vergezeld van eenige Verhandelin-
gen over de Dichtkunst en het Tooneel der Ouden van den mar-
purgschen hoogleeraar Curtius kwam destijds in het licht.
Fransche en Duitsche theoristen kregen veel invloed op onzen
smaak, vooral nadat P. Zweerts de Oordeelkundige aanmerkingen
over de Poëzy en Schilderkunst vau den abt Du Bos, en H. van
Alphen de Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen van
Riedel hadden overgezet; Van Alphen voegde twee oorspronkelijke,
doch in duitschen geest geschreven Dichtkundige Verhandelingen
daarbij, als eene Inleidende, over de Middelen ter verbetering der
Nederlandsehe Poëzy, en eene andere Over het aangeborene in de
Poëzy. Mr. Rijnvis Fcith, een der voornaamste dichters der 18e
en het begin der 19e eeuw, en dus later te behandelen, hield in
het theoretische der dichtkunst een midden tusschen de fransche
eu duitsche opvatting, en deelde zijne denkwijze in zes deelen,
Brieven over Verscheidene Onderwerpen, mede. Hij schreef vervol-
gens met J. Kantelaar de Bijdragen tot bevordering der Schoone
Kunsten en Wetenschappen. Deze gaf nog eene verhandeling Over
het Herdersdicht in 1791, door het taal- en dichtlievcnd genoot-
schap, Kunst wordt door Arbeid verkregen, te Leiden bekroond,
doch eerst in 1813 onder de werken der Hollandsehe Maatschappij
van Fraaije Kumten en Wetenschappen gedrukt.