Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
taai- en letterkundige genootschappen. 105
Taal- en Letterkundige Genootschappen.
Merken wij intusschen op de groote belangstelling, die er
gedurende de 18e eeuw in het vak van nederlandsche taal- en
letterkunde ontstond. Nog in 1715 beweerde de leidsche hoog-
leeraar Petrus Burman, in eene uiterst pedante redevoering,
dat de studerende jeugd zich van de beoefening der landtaal be-
hoorde te onthouden, en reeds vóór Ten Kate en Huideeoper ten
grave daalden , was het opkomend geslacht voor aUe vaderlandsche
aangelegenheden met geestdrift bezield.
Ten jare 1758 ontstond er te Leiden eene letterkundige ver-
eeniging, die in 1759 en 1760 een bundel Taal- en Bichtkundige
Bijdragen tot opbouw van Netrlands Taal- en Bichtkunde iu het
licht gaf, in 1761 en 1762 door een tweeden gevolgd.
Het genootschap onderging eene wijziging in zijne inrigting,
cn gaf toen onder den titel van Nieuwe Bijdragen tot opbouw der
Faderl. Letterkunde, 1763, twee deelen met eigen opstellen over
Letterkundige opstellen in stede van Beoordeelingen, zoo als men
tot dus ver had voortgebragt. Naast de leidsche vereeniging had
zich intusschen een vriendenkring gevormd van Utrechtsche Stu-
denten , onder welke Adriaan Kluit, en die, de spreuk voerende
van Bulces ante Omnia Musae, in 1775 eene eerste en in
1782 eene tweede Proeve van Oudheid Taal- en Bichtkunde in het
licht gaf.
Met een dergelijk genootschap Vlijt kweekt Kunst zamengesmol-
ten, ontstond Tot vlijt vereenigd, doch liet, even als Mi-
nerva Crescunt en Magna molimur Parvi te Leiden niet meer
van zich hooren ; vereenigd evenwel legden deze zwakke en in
hun geldmiddelen veel te bekrompen genootschappen den grond
tot de Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden, in 1766
opgeiigt en in 1775 door de staten van Holland bevestigd. Van
deze inrigting ontving men weldra hare JFerken, 7 deelen in
40, en vervolgens Nieuwe Werken en Verhandelingen, die nog
altijd worden voortgezet en een schat van Bijdragen bevatten, zoo
wel van zuiver taalkundigen- als van historischen aard.
Brender ä Brandis gaf inmiddels zijn Taal- en Dichtkundig
Kabinet, 1781, en vervolgens. Hij streefde op eenigzins meer
bellettristischen trant naar hetzelfde doel; terwijl de Hollandsche
Maatschappij te Haarlem , 1754, het Zeeuwsch-Genootschap in 1787,
te Vlissingen opgerigt en later naar Middelburg verplaatst,
Teylers beide genootschappen, en voorts de Maatschappij tot
Nut van H Algemeen, ieder met een bijzonder min of meer we-