Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOi 3e tijdvak: 1709—1795.
schap tegen de poëzij en taalkennis van Vondel geleek, commen-
tarieerde Hnidecoper nog vele jaren voort, daarna Frans van Lely-
veld, en na diens dood N. Hinlopen, tot dat er eindelijk, na meer
dan eene halve eeuw, een 2e druk dezer Proeve van Taal- en
Dichtkunde in het licht verscheen. Ongetwijfeld, dit werk is vol
geleerdheid, maar, met allen eerbied voor Vondels vertaalde
Herschepping gezegd, toch altijd eene saus der kool niet waardig,
voor liefhebbers te wetenschappelijk, en voor mannen van we-
tenschap niet streng wetenschappelijk en stelselmatig genoeg.
De Hollanders, uit hun aard naauwkeurig en onvermoeid, ge-
troosten zich gaarne een vijftigtal jaren naar eenen Commentarius te
wachten, zoo slechts de beloofde arbeid voltooid en op eenigzins
sierlijke wijze in hunne handen komt.
Dit laatste was vooral het geval met de nieuwe uitgave
van Melis Stoke, door Hnidecoper verzorgd, waaraan hij 50
jaren gearbeid had, en die een voorbeeld is van volharding, vlijt
cn naauwkeurigheid. Het Oud- of zoo men thans spreekt het
Middel-Nederlandsch heeft daarmede niet alleen eene goede ver-
klaring gekregen van een zijuer belangrijkste geschriften, maar
tevens een wegwijzer tot opheldering van alle andere. Eene
doorgaande misvatting omtrent het leenstelsel en onze voormalige
onderhoorigheid aan het Duitsche rijk , en zekere stugge hooghar-
tigheid, ten aanzien van voorgangers en tijdgenooten in zijne
schrijfwijze doorstralende, ontsieren dit werk, waaraan bovendien
alle bevalligheid ontbreekt. Huidecoper voltooide het ten jare 1772,
en legde er de pen bij neder. Hij leefde nog zes jaren , waarna
zijne nagelaten Gedichten , meest gelegenheidsstukken , thans van
ondergeschikt belang , in 1788 verschenen.
Kort vóór den dood van Huidecoper gaf de geldersehe oud-
heidkundige G. van Hasselt eene nieuwe uitgave van Kiliaans
Woordenboek, op vele plaatsen met goede aanteekeningen en
bijvoegsels vermeerderd.
Van A. De Rooy kreeg men vervolgens Taal- Oudheid- en
Oordeelkundige Mengelslukjes, waarin eenige woorden, in Kiliaan
voorkomende, worden opgehelderd.
Andere woordenboeken, zoo als van François Halma, Fransch
en Nederl., van Samuel Hannot, Latijn—Nederl., door David van
Hoogstraten voor schoolgebruik omgewerkt, en het Nederd.—Lat.
woordenboek van den harderwijkschen rector Hendrik Frieseman,
gaan wij kortheidshalve voorbij.