Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
taalkundigen. — lambekt ten kate. 103
C. Tuinman, die een jaar te voren met een Fakkel der Neder-
duitsche Taal en later met eene Verklaring der Spreekwoorden ter
bane kwam, had van dergelijke grondige nasporingen nog ge-
heel geen begrip ; evenmin de middelburgsehe rector Gulielmus
Otho Reitz, wiens Belga Grcecissans, 1730, nogtans veel goeds
heeft over de overeenkomst van het Nederlandsch en Grieksch;
verder danken wij eenige goede wenken over de overeenkomst met
het oud Franseh, te midden van twee verzamelingen , Aanmerkingen
over de Nederl. Taal en Oudheden, 1757 en 1761, aan den toen-
maals gepensioneerden luitenant-colonel Frans Burman, thans
evenwel verouderd en door vele nieuwere geschriften verre over-
troffen.
Balthasar Huideeoper. - G. van Hasselt. - A. Be Boog.
Een tweede hoofdpersoon, na Lambert ten Kate op het gebied
der nederlandsche taalkunde te vermelden , was Balthasar Huide-
eoper , geb. te Amsterdam, 1695—1778.
Hij had, wat Ten Kate niet ten deel viel, een onbezorgd leven,
behoorde tot de aanzienlijken zijner geboorteplaats, zat in schepens-
bank, bekleedde eenigen tijd het ambt van baljuw op Texel,
en be^at, wat in zake van taal- en geschiedkundige nasporingen
veel afdoet, eene uitgebreide boekerij.
Huideeoper begon zijne litterarische loopbaan als tooneeldichter;
hij vertaalde vooreerst CorneUle's Oedipus, en schreef vervol-
gens drie oorspronkelijke treurspelen (1717—1722), van welke
de Achilles zich tot in de dagen van Snoek heeft staande ge-
houden.
Men prees toen de zangerige alleenspraken door Huideeoper,
die voornamelijk classisehe modellen tot voorbeeld nam, ter ver-
vanging der grieksehe , en niet meer houdbare reijen ingevoerd.
Thans verwerpt men beiden, en zal er, ondanks de velerlei ver-
diensten van dezen kunstvorm, niet gemakkelijk op terugkomen.
Nog huldigde Huideeoper het classisisme in zijne proza-verta-
ling van Horatius, Hekeldichten, en Brieven, 1726, ruim 10
jaren later in versmaat overgebragt en eenigermate op hollandsche
zeden toegepast, doch sedert vergeten.
Met die dichtoefeningen, gelijktijdig, had hij tevens een
Commentarius aangelegd op Vondels vertaalde Herschepping van
Ovidius, en bragt die rijke proeve van belezenheid, strenge,
en veelzins ongewone kritiek ten jare 1730 aan het licht.
Op dien arbeid, welke bijna een bombardement der weten-