Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 3e tijdvak: 1702—1795.
Verbeteringen gevolgd; in 1723 gaf Hoogstraten het voor de
derde maal uit, en nu voor het eerst onder den titel van lijst
der gebruikelijkste Zelfstandige Naamwoorden beteekent door hunne
Geslaehten.
De vierde uitgave was van 1733, en toen vergezeld van Bij-
voegsel behoorende tot B. van Hoogstraten's Lijst der gebruikelijkste
Zelfstandige Naamwoorden, betekent door hunne Geslachten. Boor
Gerardus Outhof, in zijn leven Bredikant en Rector te Kampen.
De beide volgende drukken, die van 1759 en 1783 , werden
aangevuld uit de bijvoegsels van Outhof, en aanmerkelijk ver-
meerderd en verbeterd door Adriaan Kluit; vooral de laatste,
waarin gebruik is gemaakt van Huideeopers Rijmkronijk van
Melis Stoke; van Lambert Bolhuis, in zijne naauwkeurige aantee-
keningen op Klaas Stijl, Beknopte Aanleiding tot de Kennisse der
Spelling, Spraakdeelen, enz ; en verder van 'E. , Regel-
matige Nederduitsche Spelkunst; van H. Pieterson , Rhapsodia van
Nederd. Taalkunde, benevens eene Geslachtslijst der Zelfst. Naamw.,
is daarmede een werk geworden van groote bruikbaarheid en nut.
Lambert Ten Kale. - C. Tuinman. - G. v. Reitz. - Fr. Barman.
Ook van het licht, door Lambert ten Kate ontstoken, maakte
Kluit een vlijtig gebruik.
Ten Kate, een amsterdamseh boekhouder, taal- en rekenmeester,
geb. 1674—1732, was een man van smaak en wijsgcerigen aaiüeg.
Behalve over een paar onderwerpen van godsdienstigen en zede-
kundigen aard, handelde hij over het ideale in schilder- beeld-
houw- eu dichtkunst, en volgde op het gebied der taalkunde
het voetspoor van Pranciseus Junius, die de germaansche en
Scandinavische talen wetenschappelijk beoefende, en in 1665 de
gothische evangelie-vertaling met eene angelsaxische, gevolgd
van een gothisch-woordenboek, voor het eerst in het licht gaf, en
daarmede eene baan opende voor vergelijkende taalstudie, veel
beter dan Becanus of van der Mijl (Leiddraad, I. 34 en 112) had-
den aangewezen.
De eerste vrucht van die nieuwere poging, en waarbij de
aandacht voornamelijk op de overeenkomst der germaansche talen
gevestigd werd, was Ten Kate's geschrift Over de Gemeen-
schap tusschen de Gothische Sprake en de Nederduitsche ,1110-,
daarna volgde zijne Aanleiding tot de Kennisse van het verhevene deel
der Nederduitsche Sprake, 1722, een werk, waarin de taal in haar
geheelen omvang, zoo wel etymologisch als wijsgeerig, behandeld is.