Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
taalkundigen. — a. moonen. 101
4. Taalkundigen.
A, Moonen. - W. Sewel. - Jac. Nyloe. - A. Verwer. -
D. V. Hoogstraten. - G. Outhof. - A. Kluit.
Bi] den aanvang der 18® eeuw ontbrak het nog altijd aan eene
volledige, beredeneerde en in den aard der tale wel gegronde
spraakkunst. Arnold Moonen, dien wij {Leiddraad,11. 203) reeds
vermeld hebben, zocht toen in de bestaande behoefte te voor-
zien door zijne Nederduitsche Spraakkunst ten dienste van In- en
Uitheemschen, uit verscheidene schrijveren en aanteekeningen opge-
maakt en «itgegeven, voor de eerste maal iu 1706 verschenen ,
en waarvan omstreeks 1780 een vijfde druk het licht zag. Tot
aan het einde van dit tijdvak bleef deze Spraakkunst iu aller
handen.
Eene Nederduitsche Spraakkunst van 1707 , door Willem Sewel,
denzelfden, die een Nederd.-Engelsch woordenboek gaf, sehoot
daarbij te kort, terwijl de Aanleiding tot de Nederduitsche Taal
van Jacobus Nyloe, insgelijks vijf maal herdrukt, niet minder
dan Moonen gebruikt werd, de spelling der kamer in Liefde
Bloeijende en van Hooft, ten aanzien van het verdubbelen der A,
bijna algemeen deed aannemen, en verder veel bijdroeg tot in-
achtneming van meerder eenparigheid in spreken en schrijven (1).
Adriaen Verwer, zich noemende Anonymus Batavus, hand-
haafde in 1707 het taalgebruik des staten-bijbels tegen Moonen,
die er, wat de buigingen en vervoegingen, inzonderheid wat de
spelling betreft, aanmerkelijk van afweek.
Eeeds vroeger, 1700, had David van Hoogstraten dc opmer
king gemaakt, dat er geene taal was, waarin men het onder-
scheid der geslachten meer verwaarloosde dan in de onze, eu
daaruit aanleiding genomen tot eenige Aanmerkingen over ie
Geslachten der Zelfstandige Naamwoorden ten dienste der Taallie-
venden , tot eene Proeve opgesteld.
Reeds in 1710 kwam dit belangrijk geschrift andermaal in het
licht, en werd in 1711 door een Aanhangsel van Bijvoegselen en
(1) J. v. ^YI.OE, Aanleiding tôt de NederduUiehe Taal waarin geleerd toord
hoe men goed en zuiver Nederduitsch sal spreeken of schrijven, en, wat er in
het bijzonder dient waargenomen om eenen goeden en nellen stijl te schrijven,
zoo in Historiën, Bedevoeringen, Predikatiën, Brieven als andere stoffeti.
Vijfde druk. Met een Vervolg vermeerdert e>t doorgaans verbeterd- 8o.