Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOEIESCHBIJVBES. — VAN EFÏEN. 99
maaktheid gestegen, dat eeu zeker jong Abt, die naar een reize
of twee den stoel beklommen had, hem in een vol gezelsehap
gevraagd hebbende, of hij hem ook wel zou kunnen nabootsen,
hij den jongen Preker aanstonds voorsloeg, of dezelve lust had,
om 't eens te zien, en deszelfs toestemming verkregen hebbende
dermate de vergadering vergenoegde dat ieder uitsehreeuwde, dat
het de Abt zelf was , schoon deze zig in dit spiegel belagche-
lijk vindende, zig onmooglijk verbeelden kon, dat hij er zijn
eigen gedaante in zag. Deze twee hoogverlichte kunstenaars
kleefden elkander onafscheidelijk aan, om de eer, van een gansch
gezelschap te doen barsten vau lagchcn, tusschen zig te deelen;
ze lagen nogthans dikwijls met den anderen over hoop, en zulks
wel uit loutere eerzugt, dewijl elk pretendeerde, dat zijne be-
kwaamheid boven die van zijnen makker moest gewaardeerd
worden, waar over ze niet zelden in gansch belagchelijke ge-
schillen raakten ; De laatste hield altijd staande , dat zijne konst
die van den andere zo verre voorbij streefde, als de Schouwburg
boven het Marionettespel moet geschat worden, en de ander dit
gansche bewijs in zijn geheel latende hield van ziju kant staande,
dat zijn wetenschap bekwamer was om te lagchen, en maakte
zulks goed door de ervarenheid, die zekerlijk in zijn voordeel
sprak. Hij voegde daarbij, dat zijns makkers talent al eenig-
zins voor den bezitter gevaarlijk was, vermits weinig mensehen
wegens diergelijke nabootsing in hun schik konden wezen , en
zulks mogelijk wel eens met gevoelige reden aan zijn Vriend
zouden doen blijken, daar de Marionetten in tegendeel de zagt-
zinnigste luiden van de waereld waren, en aan de minste
wraakgierigheid niet onderhevig. Dit is het beste dat ik ooit
uit den mond van den jongman heb horen komen , die egter
ruim zo veel verstand had als zijn mededinger ; beiden waren
ze de lafste bloedbeulingen , die te vinden waren, en behalven
deze hunne eenige gaaf, die ze nogtans door eene onophoudelijke
oefening walgelijk maakten, hadden ze niets, dat achting of
liefde tot zig kon trekken; Dog ze waren ieder omtrent zich
zeiven geenzius van dat gevoelen, en dewijl hunne magere ta-
lentjes hen in een gemeenzame omgang met geleerde en verstan-
dige luiden, die graag de lever eens schudden, gebragt hadden,
verbeelden ze zich met de uiterste verzekerdheid, dat ze door de
wezentlijkste verdienste de zeiven aan zich verbonden hadden; ze
oordeelden, over de zwaarwigtigste stoffen, met de roekelooste
onversaagtheid , en de Godgeleerdheid, zo wel als de wijsgeerte
bad voor hun doordringend oordeel niet de allergeringste verbor-