Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
histoerescheijvees. — van epten. 97
in tegen te spreken. Dog 't was mij ondoenlijk mij langer in te
binden, wanneer die gaauwe oordeelaar, om zijne opvijzelingen,
met eenige berispingen te verzeilen, ons met een denkend gelaat
zeide, dat het hem evenwel vreemd voorkwam, dat zo een
wijs en deftig man de toehoorderen bedreigt hadt, zo ze zig niet
bekeerden, niet meer te zullen preeken. Dit komt mij ook zo
vreemd voor, mijn Heer , borst ik daar op uit, dat ik onmoog-
lijk oordeel dat diergelijke dwaze woorden den mond van zo een
deftig man zouden ontvallen zijn; ook kan ik verklaren, dat
niet tegenstaande de uiterste ingespannenheid van raijn aandagt,
ik zulks niet heb gehoort; Hier wierdt ik niet alleen van den
regtsgeleerde, maar van 't gansche gezelschap overschreeuwt, 't welk
eenparig staande hield, dat de Leeraar zulks duidelijk , en rond-
uit had verklaard; Ik liet dit onweer een weinigje bedaren,
dog bediende mij van de eerste kalmte om de Heeren toe te
voeren, dat ik begon te voelen waar zij heen wilden, en dat ik
den Predikant wel had horen zeggen , dat de braafste Leeraren
zo weinig vrugt van hun vlijt en arbeid zagen, dat zulks be-
kwaam zou kunnen zijn , hunnen ijver te verflaauwen , en hen
van den Predikdienst af te doen zien; Dog dat beteekent im-
mers geenzins: zo ge u niet bekeert, zo wil ik niet meer preeken.
Hier op kreeg ik tot antwoord, dat het niet de moeite waard
was geweest den Heer Advokaat tegen te spreken, vermids 't
geen wij beiden geoppert hadden absoluit de zelfde betekenis had.
Al wat ik 'er tegens in kon brengen, deed de minste uitwerking
niet; Ik wierd overstemd, 't onwederroepelijk vonnis was ge-
stieken, en de deftige Leeraar en ik verloren ons proces met
kosten en al. De zelfde heer verbaasde mij niet min wanneer
hij mij eenigen tijd geleden ontmoetende, mij van den Spec-
tator dien zelfden dag uitgekomen, sprak als van een der gees-
tigste en zinrijkste die tot nog toe het ligt gezien hadden; Daarop
trok hij los, deed mij honderd dingen zeggen, die mij nooit in
't hoofd gekomen waren, vond in de eenvoudigste uitdrukkingen,
geheime zinnen, die met de natuurlijke kracht der woorden vol-
strekt strijdig waren , en de gedagten die hem over de zelfde
stof in 't hoofd schoten, mij voor de mijne in de hand duwende,
maakte hij van dat vertoog zulk een misselijke hakmoes, dat ik
hoofd nog staart van mijn eigen werk kon bekennen. Ik zal in
't voorbij gaan zeggen, dat die wijze van horen en lezen niet
min als zeldzaam is, zelfs bij menschen die bij siegte kenners
voor verstandig doorgaan. Ze zijn te üjn en te schrander om in
de woorden de natuurlijke betekenis aan te willen grijpen , en
LEIDDKAAD TOI DE GESCHIED. DEE KEDEBL. LETTEER. III. 9