Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 3e TIJDVAK : 1702—1795.
is, Domhié heeft het zelf gezeid ; of, vraagt 't Dminé vrij, die
zal 't je zelfs zeggen, en daar hebje 't einde van alle geschil, 't Is
gansch niet wonder, dat vele onder die Heeren zig zulks laten
aanleunen; de menschelijke zwakheid slaat van zelf die weg in.
Al 't geen bekwaam is om voedsel aan onze hoogagting voor ons
zelf te verschaffen, laten wij zagjes in onzen boezem glijden, en
dat wel zonder veel onderzoek , dewijl onze eigenliefde bij 't zelve
zelden zijn' rekening vind. Doch die agtbare luiden zijn 't alleen
niet, die aan die harssenziekte onderhevig zijn; De Eegtsgeleerden,
die hunne makkers voorbij streven, en gelijk de voorigen gewend
zijn in 't publiek te spreken, ('t geen de waanwijsheid geen'
klein steunsel bijzet, gelijk ik in 't vervolg eens zal aan toonen)
de beroemde regtsgeleerden, zeg ik , zijn mede geenszins van
die kittelende dog ongegronde inbeelding misgedceld. Ik ga onder
anderen zeer gemeenzaam om met een van die Heeren , uit wel-
kers conversatie, zo lang dezelve van zijne professie niet afdaalt,
ik groote voordelen trek, 't welk mij aanzet, om hem, zo veel
't mogelijk is , aan dat slag van onderwerpen vast te maken.
Dog zulks is eveneens , als of ik een gladde aal bij den staart
greep. De man heeft absolnit besloten universeel te wezen , en
hij ontziet zich niet zelf staande te houden, dat het recht de
minste wetenschap is, waarvan hij grondige kennis heeft,
en in die gedagten wordt hij geschraagt door luiden, die vreem-
den vergezogte, en duistere redeneeringen, voor verhevene
en diepzinnige aannemen. Onlangs bevond ik mij t' zijnen huize
met eenige andere goede kennissen, luiden zonder studie, en die
den Heer Advokaat al gelijk gaven, eer hij den mond nog ge-
opent heeft. Wij hadden allen des morgens de zelfde predicatie
geboort, die waarlijk alle de aandagt van een verstandig man
waardig was geweest, 't Gesprek viel aanstonds op zo een loffelijk
voorwerp, en mijn Vriend , om te tonen, dat het hem zoo weinig
aan geheugen, als aan oordeel ontbreekt, ondernam die gansche
redevoering, in hare gehele 't zamenstel en verdelingen, in onze
memorie te vcrvarschen. Noit heb ik iets ongerijmder geboort;
't raakte kant nog wal; hij oordeelde over de Godgeleerdheid als
een blinde van de kleuren, en als of hij voor de eerste reize van
zijn leven in de Kerk was geweest. Ik kan heilighjk verklaren,
dat in dat fraij tafereel naauwelijks cen eenige trek van 't origi-
neel te vinden was. Hij overlade ondertusschen alles, naar mate
hij het voor den dag bragt, met de grootste loftuitingen, en ik
oordeelde dienstig, om hem wel haast van dit stuk af te krijgen,
met een diep stilzwijgen hem aan te horen, zonder hem ergens