Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOEIESCHKIJVERS. — VAN EFFEN. 95
hebben, en dat 'afbeeldingen des deugds, die nit het hart op-
borrelen, vrij wat sterker en levendiger zijn, als die gene die
maar uit de harsseuen geparst worden.
Waanwijsheid.
Niets is gemeener in de burgerlijke t' samenleving, als 't ver-
keerd begrip van zommige luiden, die, om dat ze in de eene of
d' andere kunst of wetenschap uitblinken, zig dwaazelijk wijs-
maken dat ze op alles gevat zijn; zo zeer dat ze óp hun woord
willen gelooft worden, hunne verkreege reputatie overal doen
gelden, als eene onwrikbare reden, om altijd gelijk te hebben
en zig als een' algemeene onfeilbaarheid aanmatigen. In zoo eene
bespottelijke laatdunkendheid worden ze gesterkt en bevestigt,
door 't vooroordeel van de ongeletterde, en ongeoefende menigte,
die 't minste denkbeeld niet heeft van de naauwe bepaaldheid van
de vermogens der ziele, die al 't geen door dat soort van over-
vliegers met eene verleidende statigheid geopperd word, als Gods-
spraken eert, en aanneemt, en niet in 't hoofd kan krijgen, dat
een wijs en beroemd man het uiten van zijn gevoelen, omtrent
wat voorwerp het ook zij, zou durven wagen, zonder van deszelfs
zekerheid ten vollen overtuigd te zijn. Dus gedraagt zich het
gemeene Volk wel voornamentlijk omtrent de Theologanten, in-
zonderheid , wanneer de zeiven voor mannen bij uitstek wijs en
geleerd te boek staan, en 't is bijkans of het een Kerkschenderij
waar, twijfel te slaan aan 't geen zij vonnissen, omtrent onder-
werpen zelfs die met hunne studie dc geringste betrekking niet
hebben. Nergens is zulks baarblijkelijker als op de dorpen, daar
iu 't gemeen maar een Leeraar de gansche geestelijkheid ver-
beeld ; Zoo het den zeiven slegts eenigzins lukt zijnen onkundigen
toehoorderen te behagen, en te voldoen , word hun daardoor zulk
een hoog gevoelen van zijne bekwaamheid ingeboezemd, dat hij
in 't minste niet twijfelt of de eerste Kerk van 't gansche land
zou door zijne verdiensten vereerd worden. Welk gevoelen zo
glad en gemakkelijk in 't gemoet zijner tochoorderen overgaat,
dat ze zweeren zouden, dat al 't geen van menschen kan worden
geweten in zijn herssenvat opgesloten is, en dat 't geen hij niet
begrijpt 't menschelijk verstand te boven gaet, en onmogelijk be-
grepen kan worden, 't Kragtigste .bewijs , dat bij die goede luiden
te voorschijn gebragt word, het welk alle tegenwerpingen sluit
of oplost, en de tegensprekers op staande voet den mond stopt.