Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISIOEIESCHBIJVEES. — VAU EFFEN. 93
de afgebeelde voorwerpen, hoe droefheid en vreugd, hoop en
vrees, zig bij beurten in hunne ongeveinsde oogen en wezens af-
schilderde, en hoe juist hunne beweging, wanneer de natuur zulks
vereischte, des digters tafreelen beantwoordde. Ik heb ook op
verscheidene trappen mijner jaren willen bezoeken of die zoete
Poëzy altijd het zelfde effect op mijn gemoed zoude doen, en
heb ondervonden, dat zoo eertijds mijne hartstogten, daar door
gaande gemaakt, uit kindsheid sproten, ik al mijn leven een
kind zoude blijven, 't Is nog niet lang geleden, dat ik lezende
de geschiedenis van Rozette en Galart mijne oogen betrapt heb
op tranen, die mij tegens wil en dank ontschoten. Men zal zeg-
gen dat die stoffe in zig zelf beweeglijk en zielroerend is; zulks
is waar, maar dat beweeglijke zoude 't honderdste gedeelte van
die uitwerking niet veroorzaken, zo 't zelve door keur van om-
standigheden , en natuurlijke en welgeschakeerde tafreelen in zijn
grootste ligt niet was geplaatst. Zal iemand zeggen, dat het Cats
aan poëtische vinding ontbreekt? Maar wat is die vinding anders
als de kragt van in zijne harssenen de regte verwen te doen
voortkomen, om een voorwerp naar 't vereisch van de stoffen,
op zijn aardigst, kragtigst, heerlijkst, beweeglijkst, af te malen?
Ik weet dat een Poëet in 't gemeen zig vinding toeschrijft als
hij den Helicon, en den gehelen Heidenschen Hemel over hoop
haalt en in rep en roer stelt, en de Goden en Godinnen bij
het hoofd vat, om den draai van een Fabel of Poëtische ver-
ciering aan zijn werk te geven.
Maar zulks verdient meestentijd den naam van vinding niet;
't is geen ware rijkdom, 't is een verbloemde en opgetooide
armoede; 't is enkel dorheid en onvrugtbaarheid van geest, 't is
louter gebrek van kragt, om uit den boezem van de verhandelde
zaak zelve de nodige denkbeelden, en't vereischte eieraad voor
den dag te brengen. Men bespeurt wel een andere vinding in de
menigvuldige zinnebeelden van onzen veruuftigenDigter. Bloemen,
kruiden, boomen, waters, dieren, kinderspel, al wat zijn idter-
lijke zinnen treft, opent zich voor 't oog van zijne oordeelkun-
dige verbeeldingskragt, en schijnt, zonder de minste gedwon-
genheid, de behaaglijkste en nutste lessen hem van zelfs aan te
bieden. Heeft men smaak in de poëtische vercieringen, meu leze
de bloemenstrijd der Nimphen met Cupido, die onder de aange-
naamste zinspeeling tot eene heilzame les de maagden voorschrijft,
zelfs niet uit jok met de liefde aan te leggen. Is men belust op
die verscheidenheid in Homerus zoo geprezen, waar door zaken
van de zelfde aard door optooisel van de ander onderscheiden wor-