Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISIOEIESCHEIJVEBS. — VAiï EFFEN. 85
sobimmen, de oneindige volmaaktheid gruwelijk beledigen, met
in dezelve onedele gevoelens, die een wijs en deugdzaam man
zig schamen zou, in zig zelve te ontdekken, oneerbiediglijk te
onderstellen.
't Geen dit hoogswevende denkbeeld van de Godheid nog ten
uiterste nadeelig is, is een zeer gemeen, doch zeer verkeerd
begrip van eene van Gods volmaaktheden, tot hetwelk zommige
onzer leeraren, door verwaarlozing van hunne gedagten duidehjk
uit te leggen, geen geringe aanleiding geeven. Het gebeurt niet
zelden, dat wanneer men een geloofsstuk dat men in de God-
delijke openbaring zig verheelt opgesloten te vinden, met het
heerlijk denkbeeld van Gods volmaaktheden niet weet over een
te brengen, men zijn toevlugt neemt tot desselfs een oneindige
en onbepaalde vrijheid. Maar, mijns bedunkens, is hier de remedie
ruim zoo erg als het kwaad. Wat wil men dog in dit geval met
Oods vrijheid beduiden ? is het 't geen 't menschelijk verstand
aanziet als grondeigenschap van zijn wezen, zijne volstrekte on-
afhankelijkheid, waar door ontlast van alle dwang, hij al 't
geen hij wil en doet, met een volmaakt goedvinden en welbe-
hagen wil en uitwerkt ? Die oneindige vrijheid is waarlijk van
't Wezen der wezens onafscheidelijk; doch 't zou de verfoeijelijkste
onbetameHjkheid zijn, daar door te verstaan eene woeste en griUige
vrijheid die haar wil tot de eenigste beweegreden van haar wil
neemt, die zig uit een zoort van eigenzinnigheid bepaalt, zo als
't haar in 't hoofd schiet, en die onder de menschen voor de
veragtelijkste onbezuistheid, en onredelijkheid met regt te boek
staat. Indien het bij ons geringe schepselen wijsheid en deugd is,
zijn vrijheid door de reden te bestieren, hoe is het mogelijk dat
men zulke lage en onedele gedagten vormt, van de oneindige Reden,
van de eeuwige en opperste wijsheid? Hoe kan het iemand in 't
hoofd komen, dat de wijsheid ooit in God van zijn vrijheid kan
worden gescheiden? Hoe zoude het mogelijk zijn hem ih oneindig
volmaakt aan te kunnen zien, indien hij tot het oogwit van aUe
zijne werkingen niet had, ik zegge niet 't geen 't gehele verband
van zijne volmaaktheden beantwoord, maar 't geen het aldermeest
met dat verband overeenkomt? Indien hij iets treffelijks, en met
zijne natuur overeenstemmende verrigtte, met verwaarlozing van
iets dat nog treffelijker is, zo is het onbetwistelijk dat het tegen-
strijdig zoude zijn, in hem eene oneindige volmaaktheid te er-
kennen. Immers is het klaar, dat het geen volmaakter zoude
kunnen zijn, niet oneindig volmaakt is; zo dat het klaarblijkelijk
is, dat uit de verkeerde uitlegging van die Vrijheid Godslaster-
LEIDDRAAD lOT DE GESCH. DEK NEDERL. LETTERK. III. 8