Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
84 3e lUDVAK : 1702—1795.
eigen wezen niet tot rigtsnoer hebben, veel min die door zijne
oneindige eigenschappen omver geworpen zonden worden, 't Blijft
dan onwrikbaar dat 't geen de deugd en volmaaktheid is, in
alle onderwerpen 't zelfde moet zijn , en zijn hoedanigheid niet
aan eenige betrekking, maar aan zijn eigene bestendige en on-
veranderlijke natuur verschuldigt is. 't Eenigste dat ons te doen
staat om zo veel mogelijk is, onze gedagten tot de Godlijke
volmaaktheden te verheffen, is alle bepaaldheid aan de mensche-
lijke volmaaktheden te ontrukken, en, na met alle mogelijke
inspanning van bespiegeling getragt te hebben, boven 't eindige
op te rijzen, ons met kragt te verbeelden, dat wij nog onein-
diglijk onder de waarheid zijn. Indien men zich ooit dit hoog-
waardig denkbeeld omtrent de Godheid liet ontslippen, iudien
men op 't zelfde bestendiglijk aan ons gemoed tegenwoordig een
redelijke en betamelijke Godsdienstigheid wilde bouwen, hoe zoude
het mogelijk wezen dezelfde daden en neigingen aan de Godheid
toe te schrijven , die men zelf van een billik en redelijk mensch
niet zoude durven verwagten? hoe zond men 't denkbeeld vau
Gods regtvaardigheid kunnen verwerreu met dat van een eigent-
lijk gezegde wraaklust ? Hoe zoude men in de harssenen kunnen
krijgen, dat bij gebrek van eenige druppelen water, een onnozel
wigt, wien zulks niet te wijten is, van een eeuwige gelukzalig-
heid verstoeten zoude zijn? dat God 't redelijk schepsel zoude
straffen, om niet geweten, en niet verrigt te hebben, 't geen
aan 't zelve onmooglijk was te weten en te doen ? Dat hij, raet
zig zelf het niet eens zijnde, door zijne openbaring zoude ora
ver stoten, 't geen hij door het ligt des redens ons geleert heeft?
dat hij, in plaats vau ware pogingen tot eene volstrekte gehoor-
zaamheid aan zijne wetten van ons te vorderen, hij zich door
beuzelingen laat paaijen, en zig neigingen, stuipingen, een bij-
zonder maakzel van klederen, een stuurseh gezigt en betrokken
wezen, als ware deugden laat toerekenen ? Dat hij als een we-
reldsch vorst, of trotsch op zijne verhevenheid, ofte zeer bezet
met bezigheden, van ' zijn redelijk schep.sel, niet onmiddellijk ,
maar door tusschenkomst van zijne gunstelingen wil aangesproken
worden? Dat hij in ons een denkend wezen aan een stoffelijk ver-
knocht hebbende Hij van ons kan vorderen, dat wij ons gedragen
als of wij enkele en zuivere geesten waren? dat Hij ons in onze
zinnen werktuigen van ligchamelijk vermaak hebbende opgelegt ons
niet alleen desselfs misbruik maar ook desselfs gebruik kan verbieden?
Wie onder die geenen, die hunne oogen niet moedwillig sluiten, ziet
niet, dat deeze en en honderd diergelijke sporeloze harsschen-