Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISIOaiESCnUIJVEUS. — -VAS EFFEN.
81
zijn eigentlijk en in zich zeiven, geen daden van godvrucht;
't zijn middelen, om de godvrucht te verkrijgen en te vermeer-
deren; wel is het waar dat zo men die middelen met een waai-
en opregt voornemen in 't werk stelt, tot verkrijging van der-
zei ver einde, zulks een teken is van eene godvrugtige gestalte
der ziele, en een bewijs dat een gedeelte van het bedoelde einde
reeds is verkregen. Maar in dit geval is 't aanwenden van die
middelen niet door ziju eigene natuur, maar door de geschikt-
heid van die gene, die ze gebruikt ccn ware daad van godvrugt.
Ik weet wei dat het geweten der genen, die zoodanige ver-
deeling van pligten tusschen God cn zich zclyen maken , wel
eens wakker word, en hem huune ongehoorzaamheid bitterlijk ver-
wijt ; Maar dezelve word ligtelijk weer in slaap geznst, door eenige
traantjes van berouw, schoon niet verzelt met vcrbeetering van
zeden. Men durft niet aandagtelijk onderzoeken, of de aanklevende
zonden de uitwerkselen niet zijn van hebbelijkheden, die onmo-
gelijk met de hoedanigheden van een Christen bestaan kunnen.
Men doopt ze liever met den naam van swakheden, en van
droevige overblijfselen van de natuurlijke, en ouuitroeybare
verdorvenheid. Men twijfelt niet, of de gebreken worden weer
ten volle door een onwrikbaar geloof goed gemaakt. Men hegt
zijne gedagten zoo sterk op die stelling, dat het geloof regtvaar-
digt, zonder de werken der wet, dat men geen tijd heeft om te
overdenken , dat het geloof zonder de werken dood is, en dat zonder
de Heiligmaking niemand .God zal zien.
Doch door des Hemels goedheid is dit liet Karactcr niet van
alle die men van de menigte met de naam van fijnen, onderscheid.
Ik heb het geluk onder de zeiven te kennen luiden van deftige
zeden, die met alle pogingen , zo ver ze door hun ligt bestiert
kunnen worden, zich meer en meer tot eene volmaakte bctrag-
ting, van alle de pligten van een Christen zoeken tc verheffen,
■ en bij wien de uitwendige ingetogenheid , zedigheid en ernst
niet anders zijn als dc gedurige uitwaazeming van de godvrugt,
die hun gemoed overstroomt. Voor dezulke heb ik de opregtste
agting en eerbied. Ik wenschte alleenlijk derzelver reden gevoelig
te maken omtrent eenige hunner gebreken, die meer uit een ver-
keerd begrip, als uit eene kwade neiging voortvlöeijen. Ik weet
wel dat ze liefdadig omtrent hun evenmensch ziju , allijd gereed
om hen naar het ligchaam alle nodige bijstand te verschaffen ,
en voornamentlijk om desselfs geestelijke weldoeners tc zijn. Ik
durf egter zeggen, dat er iets zeer gewigtigs aan de Christelijke
liefde van die deftige luiden hapert. Door het al te groot gewigt