Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOEIESOnRIJVERS. — VAN EFFEN. 79
eeu wanschepsel van ondeugd en boosheid, daar zelfs de ont-
aardste zielen voor ziddcren moeten, 't Is derhalven geloofbaar,
dat een gering getal met zoo een afgrijzelijke godloosheid besmet
is. De meeste van dat slag van fijnen, die van ware godvrugt
ontbloot zijn, zijn mensehen, uitgezonderd de uiterlijke schors,
gelijk aan de meesten hoop dergenen, van dewelke zij, door
uiterlijkheden, zich afzonderen. Zij zijn even zoo zwak, even
zoo onderhevig aan den indruk van drift, eigenliefde en belang,
zij hebben omtrent den opperhuid maar werkzaam geweest, om
dezelve te reinigen, en op het hart hebben ze de minste pogingen
niet aangewend. Men kan ze gelijken aan een dierbaar porcelijnvat,
dat voor een schoorsteen pronkt en door zijn glans zoude kunnen
doen geloven, dat het schatten behelst, hoewel er niets als stof
en spinrag in te vinden is. Zij mijden zich, gelijk de meeste
luiden, die meu eerlijk noemt, voor groove en schreeuwende
zonden, gevegten, doodslagen, overspel, openbaar steelen en
roven, en ergerlijke ontugt, dog men bevind ze nevens een
ander, trots, nijdig, kwaadsprekend, liefdeloos, baatzuchtig,
wraakgierig, en wanneer het dus met hunne driften en voordeel
overeenkomt, verfoeijelijke lasteraars. Hun onmiddelijk oogwit
is niet anderen met een schijn van heiligheid te bedriegen; Neen
zij zijn zelve bedrogen door de natuurlijke misleiding van hun
eigen hart. Die misleiding gestaaft door onkunde, valsehe denk-
beelden, en gebrek van ernstig en onpartijdig onderzoek, doet
hen een wezeutlijk onderscheid onderstellen, tusschen Godvrugt
deugd, 't Is niet uit te drukken , hoe zeer 't kwalijk begrepene
woord van Heidenseke Zedelessen, die valsehe denkbeelden schraagt
en ondersteunt. Be deugd is zoo wel eigen aan de Ileidetien,
als aan de Christenen en heeft de wijste, de edelmoedigste, van
die ongelukkige versehovelingen van een eeuwige straf niet Icunnen
ontheffen. Maar de Godvrugt, is het ware livrg en kenteken van
de Christenen alleen, 't is alleen aan de Godvrugt, dat een on-
eindige gelukzaligheid met eene onbreekbare band verhwgt is. Dus
redekavelen zij met hun eigen hart, dat door de gemakkelijkheid
van zodanige godvrugt ingenomen, zonder moeite 't besluit van
die redenering aanneemt, en zich_ toeeigent. Door godvrucht
verstaan ze 't geheele t' zamenweefsel van uitwendige gods-
dienstige plegtigheden, en de onthouding van zekere verlustigingen
der ligchamelijke zinnen. Op dien voet maken ze een soort van
verdrag met den Hemel; zij delen met dezelve 't geen hen
voorkomt als de pligten van een christen. Voor zich zelve be-
dingen ze eene volstrekte vrijheid omtrent de gehoorzaamheid