Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
door de wind gedrukte bies, do vriendelijke lag heeft de weg
van zijne geslootene lippen vergeten. De glans van zijne oogen
is door een bestendige nevel verduistert, 't Minste woord, dat
hem ais los en ongebonden voorkomt, doet hem trillen en beven,
dc minste daad of beweging wiens vrolijkheid hij dartelheid, en
waereldsgezindheid, denkt te kunnen noemen, rukt hem de be-
risping ten halze nit; zo zijn broodwinning het kan lijden, en
somtijds, al kan ze het niet, verzuimt hij geen predicatie, geen
catechisatie, geen oefening. De overige tijd, die hij spaaren kan,
wordt door hem besteed, in 't lezen van geestelijke boeken, in
uitgesprookene gebeden, in 't zingen van godvruchtige liederen;
In wat gezelschap hij zich bevind, in schuiten, op wagens , zonder
in te zien, of de gelegentheid het toelaat of niet, tragt hij zijn
ligt te doen schijnen, en mist hij niet zijn heiligheid te doen
uitblinken. Yoor het danzen, cen vrolijk deuntje te neuren, en
voornamentlijk voor 't kaartspel, heeft hij een gruwel, en zo ie-
mand hem tragte te overreden de Schouwburg te bezoeken,
hij zoude zich verbeelden dat men hem levendig naar de Hel
wilde slepen. Voeg hierbij dat zijne effen eu eenvoudige kleding
even zo ontdaan van zwier, als van slordigheid, hem van verre
voor 't geen hij is, aankondigt, en ik twijfel of er iets aan het
karakter van fijnheid ontbreken zal. Luiden, aan wie het zelve
vreemd is, vatten omtrent die uiterlijke ingetoogenheid twee ver-
scheidene, en reets strijdige gevoelens op; zommige, die geen
denkbeeld van godvrugt hebben, bedrogen door dien uiterlijke
schijn, zien alle de fijnen aan, als ware heiligen, naar welken
den hemel reeds rijkhalst; anderen, niet minder in getal, meten
ze allen met de zelfde maat, eu verslijten ze zonder onderscheid
voor geveinsden, cn schijnheiligen, die voorbedagtelijk hun werk
maken van hunne ondeugden met de bediiegelijke mantel van
uitwendige heiligheid te bedekken, en te verduisteren. Beiden
dwalen ze van 't spoor der waarheid af. Dat dikwijls de uitwen-
digheid van ware godvrugt ontbloot is, weet niemand beter als
de fijnen zeiven, die zich niet ontzien te bekeanen, dat zij dik-
maals die droevige waarheid t' hunnen kosten beproeft bebben.
De gedagten van de anderen ten hoogste ligt vaardig, roekeloos
en strijdig met de kristelijke liefde zijn niet min onwaarachtig.
De regte schijnheiligheid, die met moedwil en voorbedagte raad
het momaanzigt van godvrugt aandoet, om daardoor 't oogmerk
van waereldsche belangen te treffen, onderstelt, of eene inwen-
dige verloochening van een Opperwezen, of de baldadigste ver-
agting eu bespotting van eeu erkende Godheid, en is diensvolgens