Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
3e TIJDVAK: 1702—1795.'
Kort daarna ging Van Effen met prins Hessen Philipstal naar Zwe-
den j en beschreef deze veelzins nootlottige, doch niettemin zeer
belangrijke reis. Die reis liep spoedig af, en maakte Van Effen,
onder een Mecenas als Philipstal, nog armer dan hij was, zoodat
de arme Spectator vooreerst aan den Courier Politique et Galant
moest voortwerken, en voor een karig loon les Avanturesde Robinson
Crusoe, naar het Engelsch van Daniël De Eoe , vertaalde. Gedurende
eene nieuwe paedagogische betrekking bij Martin Jacob Huisman,
zette Van Effen uit het engelsch in het franseh de Pensees libres
sur la Religion, l'Eglise, et le bonheur du peteple van Mandeville
over, 1722; later in het hollandsch uitgegeven onder den titel
van: Onpartijdige Gedachten over den Godsdienst, de Kerk en
het Volksgeluk ; voorts :
le. Mentor Moderne, naar the Guardian van Addison Bekeley —
Steele enz., in de hollandsehe bewerking Guardiaen of Britsche
Zedemeester genaamd.
Le Nouveau Spectateur Français, als tegenhanger van den
Spectateur, die te Parijs door Marivaux geschreven werd, volgde ,
doch hield met N° 28 op.
lu 1727 ging Van Effen andermaal naar Londen, en toen als
eerste secretaris van graaf Bernard vati Welderen en den haar-
lemschen burgermeester Cornelis Sylvius, die de republiek als bui-
tengewone gezanten bij de krooning van George II vertegenwoor-
digden. Van Effen schreef een franschen lierzang op het kroonings-
feest, en keerde, na eene afwezigheid van zeven maanden, naar
Holland terug.
Nu schreef hij ter verdediging van Maby tegen Armand de
la Chapelle, beide fransche predikanten te s'Graveuhage , Essai sur
la manière de trailer la Controverse, vertaalde de twee eerste
deelen van Van Loons Historie der Nederl. Gedenkpenningen, en
gaf in het bekende Chefs d'oeuvres d'un inconnu de Parelelle
d'Homere et de Chapellain, stellende alzoo den grootsten diehter der
oudheid tegen over den grootsten prulschrijver van nieuweren tijd.
Met al die belletristische bemoeijingen leefde Van Effen als ge-
heel iu de fransche letterkunde opgenomen, en verwierf bij den vreem-
den slechts ondergeschikte, bij ons naauwelijks eenige belangstelling.
Schier niets van hetgeen hij schreef viel in den smaak des volks ,
terwijl de hoogere, toen vooral veel franseh lezende standen
hem weinig meer dan een kommerlijk brood konden verschaffen.
Zij hielpen hem eindelijk aau het ambt van kommies over
's lands magazijnen te 's Hertogenbosch, en van nu af had hij
voor het minst een rustiger bestaan, 1727. Hij werd meer en