Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOJUESCHRIJVEBS. — H. F. VAN HEUSSEN. 73
Van Heussen trad in 1078 in den geestelijken staat en werd een
der hoofdpersonen van de Oud-Roomsehe partij, die men in de
wandeling Jansenisten noemt. Hij vestigde zich te Leiden, maar
was lid van het kapittel te Utrecht.
Na het overlijden van Neercassel, 1686, verlangde de meeste
priesters, dat Van Heussen aan het hoofd der hollandsehe Missie
zoude gesteld worden; uit vrees voor zijne heterodoxe leer-
stellingen , omtrent de onfeilbaarheid van den paus, werd hij te
Rome voorbijgegaan, en Codde volgde als Vicaris apostolicus,
onder den titel van aartsbisschop vau Sebaste, aan Neercassel op.
Codde viel insgelijks,in verdenking, en moest zich te Rome
gaan verantwoorden , 1700. Van Heussen bestuarde toen de
missie als provicarius, en begunstigde zijne partij zooveel moge-
lijk , altijd onder medewerking der wereldlijke regering. Voor
Codde, door den paus afgezet, kwam Gerard Potkamp, die,
uit eeu roomsch oogpunt beschouwd, niet beter en daar eu boven
een vriend was van Van Heussen, in de plaats.
Van Heussen werd toen een der vicarissen van Potkamp , en
bragt, na het overlijden van dien prelaat, de scheiding tusschen
Roomsehen en Oud-roomschen tot stand.
Reeds veel vroeger vertaalde Van Heussen eene verhandeling
van Neercassel Ooer de Vereering der Heiligen en allermeest van de
Allerh. M. Maria, 1675. Daarna schreef hij, onder den naam van
Adr. van Loo, tegen Michael Locffius, cn bewerkte in de laatste
jaren eene Balatia Sacra en eene Historia Episcopatmim Foederati
Belgii, twee zeer zaakrijke werken over alle kerkelijke aangelegen-
heden in het vaderland, loopende van de invoering der christelijke
godsdienst tot in de 18® eeuw. Door Hugo van Rijn in het Hol-
landsch overgezet, kwamen zij bijna gelijktijdig met den latijnschen
tekst, en met vele aanteekeningen verrijkt, in het licht, te weten:
1». Batavia Sacra of Kerkelijke Historie en Oudheden van Batavia
behelsende de Levens van ome eerste Geloofsverkondigers ; mitsgaders
van de Vtrechtsche Bisschoppen en van de voornaamste personen,
die hier te landein geleerdheid of heiligheid mtgemunt hebben, 1715; eu
2". Historie of Beschrijving van 't Utrechtsche Bisdom, 1719,
Waartoe behooren :
a. Oudheden en Gestichten van het rechte Zuid-Holland en van
Schieland, 1719.
b. Oudheden en Gestichten van Rhijnland en wel voornamelijk
van de stad Leiden , 1719.
e. Oudheden en Gestichten van Belf en Delfland midsgaders van
's Gravenhage, 1720.
leiddraad igt de geschied. dek kederl. letterk. III. 7