Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 3e TIJBVAK : 1703—1795.
Engelberts wederlegt deze beoordeeling uitvoerig, en trekt ten
laatste zijne gevoelens in eene tegensehets te zamen, bewerende,
dat de engelsehe gesebiedsehrijver zieb over ons volk in dezer
voege bad moeten uitdrukken:
//»Betreffende hunue zeden, op dezelve heeft het elimaat, dat
getemperd, de natuur hunner regeering, die gemaatigd, en
hun godsdienst, die vry en redelyk is, een gunstigen invloed.
Zy vallen meer op eene zaak, na een ryp overleg, dan door een
onbezuisde drift: bedaard in wyze van denken, bezadigd van
hartstogten, blyven zy onvermoeid volharden in het geen zy eens
ondernomen hebben; door standvastigheid en geduld brengen zy
de zwaarste ondemeemingen ten einde. Het ontbreekt hun aan
geest noch vinding, welke zich meest op het nuttige en nood-
zaakelyke, met een verheven uitzigt, toelegt. De vryheid gaat dit
volk boven al ter harten, welke zy in den Godsdienst en Burger-
staat met de grootste naauwkeurigheid handhaven,- zonder zbo
groot een misbruik van dit edel geschenk des Hemels te maaken,
als elders wel plaats vindt. Tot allerleye kunsten- en weetensehap-
pen is de leerzame aart van deeze natie geschikt. In de Dicht-
Schilder- en Beeldhouwkunde, en andere vrye kunsten, zyn hier,
in evenredigheid van het klein begrip des lands, zoo veele uit-
muntende mannen gevonden als ergens, waar van sommigen-de
waereld tot eene geduurige verwondering zullen verstrekken.
De haat en gramschap stygt zelden tot zulk eene hoogte by
de Nederlanders, als by andere natiën: hun liefde is min buiten-
spoorig, egter niet min teder, vuurig, en bestendig: het mede-
lyden is hun geheel eigen, waar door zy den inboorling of uit-
lander alle hulpe bieden. Hunne liefdaadigheid en mededeelzaamheid
bepaalt zich niet binnen de grenzen van hun land, alwaar voor
allen, en allerlei soort van armen en ellendigen, behoorlyke zorg
gedraagen wordt; maar alle dc onderdrukte kerken in Europa
genieten 'er de verkwikkelyke blyken van : ja dit waereldgedeelte
zelfs is te bekrompen voor de licfdcryke harten en handen der
HoUandcren, wier invloed zich uitstrekt tot in Pensylvanien
(eene volkplanting der Engclschen), waar de kerken en schooien,
jaarlyks, een aanzienlijken onderstand genieten. Hunne verbonden
koomen zy getrouwelyk na. Huune landpaalen niet uit te breiden,
en het heil van den vrede boven de onzekere uitkomsten van den
vernielenden en kostbaarcn oorlog te stellen, is onder hen ecn
eerste en onveranderlykc staatsregel; hoewel zyook, geduurig en
lang getergd, gereed zijn, om, tot verdediging van hun Land,
Vryheid en Godsdienst, alles te waagen, of het evenwigt van