Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOKIESCnKUVEES. — E. M. ENGELBEETS. 67
E. M. Engelberts.
In eenigzins meer gesierden trant selu-eet E. M. Engelberta,
een tijdgenoot van Wagenaar en Stijl. Engelberts was predikant
te Hoorn en een groot voorstander der verdraagzaamheid in zake
van godsdienst, zooals vooral blijkt uit zijne Verdediging van de Eer
der Hollandsehe Natie, een veel gelezen verdedigings-sehrift, waarin
hij het voor de Hollanders opneemt tegen eeue karakterschets van
dat volk, in zekere engelsche algemeene geschiedenis voorkomende.
De schets was van dezen inhoud:
»Betreffende hunne zeden, op dezelven heeft het elimaat en de
natuur hunner regeeringe, even als by aUe andere volken, veel
invloed. Koel, onhartstogtig (phlegmalie) , (minventive)
eu onbeschoft (brzital), blyven zy onvermoeid volharden in 't geen
zy eens ondernomen hebben; en brengen de zwaarste ondernee-
mingen ten einde, tonder een glimp van geest, van vryheid, of
van waare uitzicht. Het geduld alleen heeft hen in de konsten en
weetenschappen eenige vorderingen doen maaken. Holland heeft
Dichters, Schilders en Beeldhouwers voortgebragt, waar van die
van 't eerste soort zyn opgekomen als druiven in Siberien, tegen
den gewoonen loop der natuur aan: maar dit zyn versehynselen,
die , als de staartsterren, slechts om de eeuw opdaagen, ten einde
het mcnschdom met verwondering te vervullen. In 't algemeen
sehynt by hen al wat naar hartstocht of begeerte zweemt, uitge-
blttscht, de zucht tot winst alleen uitgezonderd: kyvagio word
by hen niet gehoord, ten zy door dronkenschap veroorzaakt :
jaloezy heerscht 'er nooit, en de liefde is by den Hollanderen onbekend.
De logheid en ongevoeligheid der Batavieren is by de ouden tot
eene spreuke geworden: hunne nakomelingen staan by de heden-
daagsehen niet minder bekend wegens hunne gevoelloosheid, on-
beschaafdheid, hartstochteloosheid. De leezer zal zich een genoeg-
zaam denkbeeld können maaken van \ nationaal karakter, uiteen
enkele aanmerking van den Ridder William Temple. Deeze verhaalt,
dat hy een man gezien heeft, die vier en twintig jaaren heeft
gearbeid om een globe te vervaardigen en af te maaken; en eenen
ander dertig jaaren met het inleggen van eene tafel. Met een
woord, een taai geduld, en een onveranderlyke aankleeving tot
eigenbelang, zyn de merktekenen, aan welke het karakter van
eenen Hollauder te kennen is. Spanje heeft hunnen moed onder-
vonden; Erankryk heeft bly ken van hunnen hoogmoed ondergaan;
en Groot-Brittanje draagt geduurig schandelyke en ongewroken
tekens van hunne hebzucht en wreedheid.»