Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
66 3e tijdvak: 1703—1795,
grijnzen van den dood, elk om 't akeligst, en, daar men 't
sterflot zeker acht, nog hartbrekende bekommering, of men levendig
tot assche zal verstuiven, of anders, gezengd, geschroeid, in den
drang vertrappeld of door eenen nederploffenden balk verplet
worden. Menigten, die opeengepakt en schier plat geknepen, als
een enkel ligchaam door 't gedrang van den grond getild en als
in een maalstroom heen en weêr gevoerd worden, met uitste-
kende armen, handen of bloote kruinen, terwijl zij met een open
mond en keel het aanstuivend vuur onwillig inzwelgen; zwan-
gere moeders, teeder kroost, tegen de wanden geperst onder de
banken gestempeld, gekneusd, verminkt en onder't puinbestulpt.
Aanzienlijken...... maar wie rept noch van aanzien of wereld-
sche grootheid, daar de gansche menschelijkheid siddert? Wien
rijst het haar niet te berge, als hij hooren moet, dat in zulk
eene ellende nog ontaard gespuis gevonden wierdt, 't welk de
reeds gesneuvelde lijken bestond te plunderen en berooven ?
Hemel! wat moesten wij van 't menschdom denken, indien er
ook bij zulke rampen geene even groote voorbeelden van edel-
moedigheid en deugd gevonden wierden? Intusschen blaakte en
kraakte 't nu al, en schoon er van tijd tot tijd gewensehte ont-
ruiming kwam, echter zijn nog velen verongelukt, die, anders
geene vreemdelingen in den schouwburg zijnde, misleid werden
door de menigvuldige veranderingen en herbouwingen, en vruch-
teloos hun behoud langs de oude en nu ontoegankelijke wegen
hadden gezocht. Men heeft ze naderhand van onder het tooneel
en uit de blinde gangen opgedolven. Eer 't elf ure was lag het
dak reeds ingestort: en dus is dit grootscli gevaarte, met al zijn'
praal en pracht en onbeschrijfelijken toestel, ten koste van vele
ongelukken, binnen twee uren in asch en rook verdwenen. Aller-
beklagelijkst einde, nadat het schier anderhalve eeuw de liefde
van onze wereldstad, en de glorie van het lieve vaderland was
geweest.»
Na de omwenteling van 1795 geraakte St<jl, die toen 64
jaren oud was, in de eerste nationale vergadering, en behoorde
tot de gematigde foederalisten, doch nam, als lid der grondwets-
commissie, weinig deel aan de dagelijksche beraadslaging der
Conventie. Daarentegen stelde hij het rapport, waarbij de nieuwe
Constitutie, die echter niemand voldeed, der vergadering werd aan-
geboden. Nu kregen de unitarissen de overhand, en S. Stijl, voor
de tweede Conventie niet gekozen, bleef zich in Friesland ophouden.