Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTOKIESCHRIJVEES. — SIMON STIJL. 65
Het ontbreekt ons aan bekwaamheid om slechts eene flaauwe
schets te geven van de ontroeringen en doodsangsten, die dit
akelig verschijnsel aan alle zijden verwekte. De gansche stad
weergalmde van 't gejammer, en de opgepropte straten en grach-
ten, daar elk om de zijnen kermde, die zich in 't gevaar be-
vonden of er vermoedelijk in können zijn. Men schoot wanhopig
toe ter hulpe; maar de hulp was radeloos in dien dringenden
nood, en de vaardigsten liepen elkander vertwijfeld in den weg.
Naderhand heeft men verstaan, dat ook verre buiten de sts^ de
inwoners van verscheidene dorpen, zich wederzijds vergissende,
naardien zij de plaats, daar het onheil woedde, veel nader bij
dachten te zijn, elkander om 't ijverigst met hunne brandspuiten
waren te gemoet getrokken.
Maar al hadden wij de bekwaamheid van Hooft en Vondel te
zamen, 't zou ons aan moed ontbreken om in eene breede be-
schrijving te treden van de deerlijke gesteltenis der schouwplaats,
in dat allerijsclijkst geval. Wat is ooit vreeselijker dan eene weer-
looze prooi te zijn voor het al verslindende vuur? Wat is zoo
akelig, als blindelings te worstelen in eenen dikken nevel van
scherpen rook en gloeijende dampen, omringd vau afgematte
zieltogenden, daar 't gejammer en geween, door schelle of schorre
noodkreten somtijds afgebroken, echter niet dan in doodstuipen
eindigt? AVat is in 't uiterste gevaar des levens wrecder, dan
met één elk oogenblik den dood uwer waardste vrienden of
dierbaarste panden te verwachten? Ouders, kinderen, zusters,
broeders,' echigenooten, elkander met eene gebrokene stem te
hooren aantijgen? "Vruchteloos naar de uwen om te zien, terwijl
de een voor uwe voeten bezwijkt, de ander, om uwen bijstand
smeekende. door den drang voor u ongenaakbaar is, een derde,
dien gij zoekt, nergens gevonden wordt? Wie zou niet in
angstig doodzweet versmelten, zoo hij zulk een tafercel met
zijne ware kleuren geschilderd zag? Men verbeelde zich dan
slechts in het voorbijgaan, voorwaarts, op het verlaten tooneel,
wassend getij van golvende vlammen, hel aau 't blaken, en bij
vlagen aanbruisende over het smeulend orkest; boven 't hoofd
een luid gerucht van spattende vonken, en noch hooger eene nare
verduistering door wolken van rook en smook, die achter bij de
halfgestopte uitgangen neêrgeslagen, den vlugteling gedurig te
rugge drijven. In de galerijen en loges ondragelijke hitte, en
vertwijfeld ongeduld, daar velen gereed staan om van boven
neêr te springen; in den bak blinde verwarring, uitzinnig gewoel
en razende wanhoop, die tegen steile muren klautert. Overal