Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 3e TIJDVAK : 1702—1795.
om nog met een woord te gewagen van Het Leven van Punt, een
der voornaamste tooneelspelers uit het midden der 18e eeuw,
eene uitmuntende biographie, die wij insgelijks aan Simon Stijl
verschuldigd ziju. \Yij nemen daaruit een paar bladz, over, be-
treffende den:
Brand van den Amsterdamschen Schouichurg,
//Volgens het huishoudelijk gebruik van de heeren regenten
was den schouwburg wederom, voor den zomerschen stilstand van
het jaar 1772, verhuurd aan een troep Vlamingen, die daar hunne
opera's vertoonden, meest op eene armhartige wijze uit het franseh
overgezet, maar wegens het gezang bij velen nog zoo aangenaam,
dat er somtijds eene aanzienlijke menigte door getrokken werd.
Inzonderheid was er eene ongemcene toeloop en van zeer vele
voorname lieden, op maandag 11 mei, wanneer zij ten tweeden
male speelden. Het voornaamste stuk, zijnde 't naspel, de Deser-
teur genaamd, brengt mede, dat in het derde bedrijf eene ver-
duistering moet plaats hebben, om de gevangenis, waarin de
lioofdpersonaadje zich bevond, natuurlijk te verbeelden. Naau-
welijks had men hiermede een begin gemaakt, of vele wierden
reeds, zoowel in de schouwplaats als op cn achter het tooneel,
eene benaauwde lucht gewaar, als eene heete damp, die den
adem min of meer belemmeide. Niet lang daarna, ongeveer ten
half negen, ziet men vooraan ten noorden, achter het pronkbeeld
van Thalia, ecn klein vlammetje ter zijde uitslaan, 't welk ter-
stond geene geringe opschudding baarde; maar de speler, die
op het tooneel stond, riep dat men zich niet ontrusten moest,
dewijl er geen gevaar was. Hetzelfde bevestigde de arehitekt
Rauws kort daarna met luider stemme. Maar op 't oogenblik
lioort men een verschrikkelijk gedruisch; een dikke rook verspreidt
zich alom, de vlam vliegt brecder op tegen de eerste zoldering,
slaat insgelijks beneden in den eersten scherm, vat verder in de
vliezen en bovenschermen, en stelt, zoo schielijk als men 't
melden kan, het gansche tooneel in lichten brand. Straks vallen
de kroonen gloeijende in den bak; de gordijn valt mede, de
gewigten der'schermen plofien neder, de schermen insgelijks, en
alles raakt ondereen in de uiterste veiwarring. Inmiddels breekt
de felle vuui'stroom mede, buiten het dak, en flikkert binnen
weinige minuten, niet slechts over heel Amsterdam, maar over
een groot deel van Holland, van Texel naar 's Gravenhage,
over 't Sticht, de Gooische kusten en schier de ganschc Zuiderzee.