Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISIORIESCHBUVEKS. — SIÜON STIJL. 63
«it ieder gewest, over den aardbodem, en vermenigvuldigt ze
door bet aanmoedigen van vrije en nutte werkzaamheid. Hand-
werken, kunsten en wetenschappen bloeijen op het spoor van
den koophandel, zonder wien de landbouw, de nuttigste kunst
van allen, aan het kwijnen slaat, en de zeevaart geenen adem
haalt. Geen land kan ongelukkig zijn onder dezen invloed, die
alle woestheid verbant, en het menschdom zelfs de regtvaardighcid
doet beminnen, omdat zijne eerste beginselen zuivere gevoelens
zijn van eer en goede trouw. Want wij spreken hier van geene
verachtelijke baatzucht, maar van eerlijken, lofwaardigen en edel-
moedigen handel, die nimmer de belangen van het algemeen uit
het oog verliest. De zeden, die onder het krijgsgedruisch altoos
verbasteren, zullen onder zulk een handeldrijvend volk , nog
meer dan de wetten, den band der eendragt versterken. Het ge-
geringste lid der zamenleving is er nuttig, eu deelt op zijne beurt
in den gelukstaat van het gemeenebest. Trotschheid is er hatelijk;
maar de onbtkrompene overvloed baart eene edele fierheid, die,
schuw door omkoopingcn en bedriegerijen, op het schoonste ge-
paard gaat met de bewustheid van ware verdiensten. Gezegend
land! daar elk zijne eigendommen gerust bezit, daar geen inge-
beelden rang de gezelligheid verhinderd, omdat een ieder in
zijne soort onafhankelijk is; daar deze voldoening den zuursten
arbeid verzoet en beloond. Zulk eene rijke bron van zedelijk- en
natuurlijkheid is de koophandel, vermogende ziel en zenuw
van eenen groeijenden staat, albezielende geest der gevestigde
maatschappijen, en leidstar der vrijheid, zonder welke de rede
zelve een doodelijk geschenk zou zijn. Indien een sterveling, door
de voorzienigheid aan het hoofd van een gemeenebest gesteld ,
dit alles, in zijne ontelbare gevolgen, begreep en begunstigde,
wat zou hij gelukkig zijn!»
Stijl stelde zich de schrijfwijze van Montesquieu ten voorbeeld,
ej vertaalde uit het franseh van Turpin Over de Opkomst en den
Ondergang der Oude en Hedendaagsehe Republieken (Sparta, Athene,
Thele, Karthago, Rome, Oroot-Brittannïé) , dat voorde eerste
uitgave van zijn werk gevonden wordt. In een tweeden druk liet hij
deze verhandeling weg, en plaatste achter zijn uitmuntend tafereel
een Slotzang ter liefde van het Vaderland, 1776.
Twintig jaar vroeger was Stijl een groot voorstander van het
tooneel, en schreef, behalve een treurspel dc twee blij-
spelen: Be Vrijer naar de Kunst cn Crispijn Bhilosooph. Op deze
en andere gedichten komen wij terug; hier is echter de plaats.