Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 3e tijdvak: 1702—1705.
die regering altoos woelend, aoliterdochtig en ongerust. Die van
onze stadhouders is integendeel, gelijk onder de eerste graven,
veelal beminnelijk en gerust geweest, naarmate vau hunne be-
kwaamheid en aandacht om deze aangeborene liefde des volks op
haren regten prijs te waardeeren.//
Ome Ingenomenheid met Vreemdelingen.
//Een bijzonder zwak , dat ons van tijd tot tijd de grootste na-
deelen heeft toegebragt, is die onmatige zucht voor vreemdelin-
gen , waardoor wij vervallen in eene ongerijmde nabootsing van
alles wat zij ons tot een voorschrift aanprijzen. Moet het niet
vreemd schijnen, dat onze landaard , altijd zoo afkeerig van vreemde
regeringen, zoo gereed is om zich aan de gevoelens van vreem-
delingen bijna in alles te onderwerpen ? Een volk dat nog voor
korten tijd uit zich zelf tot alles bekwaam was, vernedert zich
tot eene blinde verwondering van al zijne naburen, vereenigd al
hunne gebreken met de zijnen, verdoofd het vuur van zijne eigene
verbeelding, en verzaakt zijne beste vermogens, ja de zuiverheid
van zijne zeden , om het speeltuig te worden van uitheemsche
zwetsers, die in hunne vuist zulk eene onnoozelheid belagchen.
Het is ook opmerkelijk, dat wij het minst van allen uaar de Fran-
schen gelijkende, de Eransehen nogtans bovenal tot onze mees-
ters kiezen. Een Duitscher kan ons doen gelooven, dat hij tien
of twaalf kunsten te gelijk verstaat, hij kan ons de beurs ligten;
doch dewijl wij eindelijk het bedrog ontdekken , worden wij dus
nog somtijds afgeschrikt voor den volgenden tijd. Maar een Frans-
man regeert ons onbepaald. Hij regelt onze kleeding, onze manie-
ren, onzen smaak , onzen armen en beenen, tot den minsten opslag
van onze oogen toe. Ondertusschen is de natuUr , die niet ligt
dulden zal, dat wij beminnelijke beuzelaars worden, weerbarstig
tegen alle pogingen, welke wij daartoe aanwenden : en wij wor-
den langs dien weg veelal, belagchelijker dan de zotheid zelve.
Maar het gaat, geloof ik, al dikwijls zoo, dat zij , die zich op
nabootsing toeleggen om beter uit te munten, het ongemakke-
lijkste voorbeeld kiezen, en dit kan wel de reden zijn dat naboot-
singen zoo zelden gelukkig uitvallen.y
De Koophandel.
//Dat weldadig gestarnte van voorspoed, van welvaart, van ge-
noegen en geluk, verspreidt al de gmsten der vruchtbare natuur