Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
niSIOEIESCHEIJVEKS. — SIMON STIJL. 61
in dien jammerlijken schijn voor eeuwig vaarwel te zeggen; onbewust
waar men eene schuilplaats vinden zou, om vrouw en kinderen
voor jammerlijker lot te behoeden ? Door welke middelen die wijze
vorst zich verder dacht iu staat te stellen, is duister voor ons,
hoewel daaruit niet volgt, dat er geene meer overig waren. Maar
de hemel gaf eene onverwachte uitkomst. Eequesens stierf ter
goeder ure; eene heete koorts sleepte hem zoo schielijk weg,
dat hij, volgen zijn voornemen, geen opvolger kon benoemen.
Van dat oogenbUk liepen de spaansche zaken terug, en vervie-
len eerlang tot zulk eene verwarring en wanorde, dat niet alleen
de Hollanders, maar ook Braband, Vlaanderen en do waalsche
provinciën nieuwen moed grepen om hunne regten rustig voor
te staan.»
Stadhouderlijk hestuur.
»De nadeden aan beide soorten van regering (stadhouderlijk
en stadhouderloos bewind) op zich zelve verknocht, zijn in allerlei
geschriften breed genoeg uitgemeten. De tegenoverstaande voor-
doelen bestonden misschien voornamelijk hier in, dat de eene beter
geschikt was om het land voor gevaarlijke oorlogen te bewaren,
cn dat men de andere bekwamer vond, om het in zulke ramp-
spoeden tegen den vijand te beschermen. Zoowel de eene als de
andere regeringsvorm zou, naar alle schijn, gelukkig genoeg ge-
weest zijn, indien men denzelven eens voor altoos onwrikbaar had
kunnen bepalen en in veiligheid stellen. Maar de stadhouderlijke
regering had nog een ander voorregt in de algemeene liefde der
landzaten. Het volk beminde de stadhouders als dappere hdden,
ak nazaten van den grooten 'Willem , en als vaderlandsche sprui-
ten, die wegens hunne geboorte zoowel geneigd als verpligt
waren de eer des vaderlands tot den laatsten druppel steeds te
handhaven. Het was veiTe van onverschillig te zijn voor zijne
regten, maar het achtte die regten nooit beter dan in zulke han-
den. Dc gematigde regering van Trederik Hendrik bewijst,
dat zoodanig een vertrouwen van het volk niet altoos door de
vorsten misbruikt wordt, en uit den tegenstand dien Willem II
voor Amsterdam ontmoette, zien wij tevens, dat er palen zijn,
welke het misbruik niet overschrijden kan. Zoo hadden dc oude
Hollanders ook doorgaans hunne gi-aven bemind, en dikwijls
tegen den adel zelve ondersteund. Het gezag der uithcemsche
heerschappij was een juk geweest, dat men somtijds uit gehoor-
zaamheid , maar nooit, met blijdschap droeg. Daarom vinden wij
leiddeaad tot de geschied. dee nedeel. letteek. III. 6