Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
436 3e TIJDVAK: 1702—1795.'
Doetor te Harlingen, een fraai boek over de Opkomst en Bloei
der Vereenigde Nederlanden. Hij behandelde daarin slechts een
klein gedeelte der groote tijdruimte, die Wagenaar doorliep, en
deed het minder om den toedragt der gebeurtenissen te vérhalen,
dan wel om zijn oordeel over hoofdzaken en hoofdpersonen in
schoonen vorm daar heen te werpen, bijv.:
' Prinsen worstel om het land te verlaten.
»Oranje zegt men heeft omtrent dezen tijd het schrikkelijk
voorstel gedaan van alle dijken en dammen te doorsteken, alle
molens te verbranden en het gansche land onbewoonbaar te ma-
ken ; waarna men, met vrouwen, kinderen en alle tilbare have,
zich te scheep begeven mögt om, ergens onder de zon een ge-
lukkiger gewest te zoeken. De wanhoop van een groot man heeft
iets dat gemeene zielen op de enkele verbeelding duizelig maakt.
Alaar is het inderdaad waarschijnlijk dat de moedige held geene
andere gevoelens in het diepste van den boezem gekoesterd heeft ?
Hij, die alles doorgrondde wat van menschelijken handd afhing,
heeft misschien om bijzondere redenen den indruk op de harten
zijner vrienden willen maken. Zijn geheim lag altoos zoo diep be-
graven , dat. men hem met regt den Zwijger genoemd heeft. Dc
kunst, welke hij bezat om zich meester te maken van het men-
schelijk hart, werk door een doolhof van duistere paden, en is
niet na te sporen dan alleen van die weinige stervelingen, welke
geboren zijn om die te oefenen. Indien het echter geene groote
vermetelheid is bij gissing zulks te beproeven, zou men mogen
denken, dat de prins in die gevaarlijke omstandigheden meest
beducht geweest is voor den invloed der glimpige handelingen
van Requesens. Nooit kon hij zijnen afkeer van de spaansche re-
gering eu het mistrouwen op hunne valsche toegevendheid krach-
tiger uitdrukken, en nooit was dit noodzakelijker, naardien de
Spanjaarden zich thans op den weg begeven hadden, die zoo zij
wijs genoeg waren om slechts eenige stappen verder te gaan, hen
regelregt geleiden zou daar zij wilden zijn. Daartegen moesten de
zwakke gemoederen als tegen eenen donderslag gewaarschuwd
worden om niet in de strikken van een bedriegelijk verdrag te
vallen, maar tevens moest men hen nopen om, in weerwil van
de overmagt der vijanden, alles op te zetten ter behoudenis vau
het lieve vaderland. Wat reden of vermaning kan daartoe bekwa-
mer zijn dan het ijsselijk denkbeeld van zulk een bloeijend gewest,
wanneer men deszelfs verdediging te laat zou behartigd hebben,