Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hisiokieschrijvebs. — jan wagenaae. B9
schrijven eener Historie, gehjk die van ons vaderland zon. be-
hooren te zijn, schijnt mij hierin gelegen te vrezen, dat iemant
ons de persoonen en gevallen, zo leevendig, zo natuurlijk en zo
volkomen, afsohlldere, als of wijze zeiven zagen; wanneer wij,
doorgaans, de oogmerken ligtelijk ontdekken zullen, zo wel als
de Historieschrijver, en niet minder dan hij können oordeelen
van het prijsselijke of schandelijke, dat 'er in de menschelijke
bedrijven, doorsteekt. Ondertusschen, zullenwe het genoegen heb-
ben, dat wij zeiven, onder 't leczen, iet uitvinden en opmerken,
welk wij den Historieschrijver niet behoeven dank te weeten;
dien 't genoeg moet zijn, d»'^ bii ons aanmerkingen heeft leeren
maaken, zonder dat wij weeten, dat wij 't van hem geleerd
hebben.»
Wat Wagenaar als ijverig Collegiant en tot stichting zijner
geloofsgenooten te voorschijn bragt, is ten aanzien van taal en
stijl, vooral niet minder en wetenschappelijk opgenomen bij de
vorderingen zijner eeuw, geenszins ten aehter. Bilderdijk, zoo
het schijnt, vond de theologie van Wagenaar niet orthodox ge-
noeg. Zonder dat oordeel goed of af te keuren, laten wij het
vraagstuk en de geschriften , die er aanleiding toe gaven, geheel
rusten, als betreffende het gevoelen van eeu amsterdamsch hout-
kooper in zake van godgeleerdheid zonder eenige autoriteit.
Niet als theologisch dilettant, alleen als geschiedschrijver is
Wagenaar van eenig gezag, en wij meenen derhalve, dat hij
vooral uit dit oogpunt moet beschouwd worden. Wij voegen er
bij, dat de verdienstelijke man zijne historische loopbaan be-
gonnen is met den aanvang van een' statitisch, geschiedkundig
werk, getiteld : Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden ,
1738, in de onderscheidene provinciën door vele geleerden voltooid.
Van 1748—1756 schreef Wagenaar meest kleine staatkundige
vertoogen over de gebeurtenissen van den dag; in 1757 verliet hij
don houthandel, en in 1758 werd hem de zamenstclling opgedragen
van eene Beschrijving en Geschiedenis van Amsterdam; het volgend
jaar voltooide hij zijne Vaderlandsche Historie, en'verkreeg ver-
■ volgens het ambt van eersten klerk ter stedelijke secretarie. Hij
stierf 1773.
Simon Stijl.
Harlingen, 1731—1804.
Zonder eigentlijk historieschrijver te zijn , gaf Simon Stijl, Med.