Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
3e tijdvak: 1702--1795.
zwommen der vloote aan boord. Zij en anderen, die iets bekomen
hadden, schooiden 'er mede stecwaarts in, om hunne zieke of
verfiaauwde huisgenooten te verkwikken. De gantsche stad waagde
van 't geroep: Leiden is ontzet ! Leiden is ontzet ! eeuwiglijk zij
God gepreezen ! Deerlijk was't ondertusschen, om te aanschouwen,
dat sommigen, geene maat in 't eeten weetende te houden, met
de spijze tusschen de tanden, verstikten: 'i welk de Overheid be-
woog, om, nu men overvloed hadt, zo wel als toen de honger
neep, maat op 't eeten te stellen. De Bevelhebbers der vloote,
aan land gestapt, namen, gevolgd van eene meenigte van scheeps-
volk en stedelingen, terstond, gang naar de kerke, daar de
dankbare gemoeden smolten in hunne eigen' vuurigheid, en de
traanen en snikken den zang der psalmen haperen dceden. De
Vroedschap besloot, sedert, deezen dag, jaarlijks, plegtelijk,
te vieren, dat tot heden toe agtervolgd wordt. Zeer opmerkelijk
was 't, dat de wind, 's anderendaags, uit deu zuidoosten op-
steekende, 't water ten lande uit, en, daarna, wat noordwaarts
gezwaaid zijnde, met een onweer, in zee joeg.v
Zulke schetsen, ofschoon altijd bij uitzondering, geeft Wagenaar
er meer, doch onthoudt zich met de uiterste schroomvalligheid
van alles, wat men een wijsgeerigen blik of een geest van beoor-
deeling zou kunnen noemen; het eerste, omdat hij van philosophie
der geschiedenis geen inzigt had, en het laatste, omdat hij voor-
zigtig en uitermate vredelievend gezind was , zich verbeeldende,
dat er op die wijze in zijne voorstelling slechts zuivere waarheid
zou overblijven ; hij verdedigde zijne zienswijze in de voorrede
van het VI deel der Vaderl, Historie, en zeide:
//'t Schrijven van Historiën is altoos een hagchelijk werk ge-
weest; doch voor zulken, inzonderheid, die verstonden, dat zij
niet slegts verhaalen moesten, wat gezeid of gedaan ware; maar
dat zij ook uitspraak moesten doen, over de heimelijke oogmerken
van openbaare bedrijven, en dat het hunne post, ware, die oog-
merken en bedrijven te prijzen of te laaken. Een Historieschrijver,
die zo veel op zig neemt, steekt zig, men kan't niet ontkennen,
in een blijkbaar gevaar; vooral als hij zaaken verhaalt, die digt
aan of in zijne tijd gebeurd zijn, en in welken hij zelf meer
of min gemengd geweest is. Hoe ligt mist lüj niet, in zijn oordeel
over de heimelijke oogmerken van bijzondere persoonen niet slegts,
maar veel meer van Vorsten en Grooten, en gevolgelijk ook in
de uitspraak over dc lofwaardigheid of schandelijkheid hunner be-