Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hisioeiescheijvees.— jan wagenaae. 53
de godgeleerdheid, -waarmede hij de oude letteren, litterarische
kriliek en historie verbond.
Zijne Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden is in het Franseh
gesteld, en begint raet het ontstaan der republiek ; zij eindigt met
den ütrechtschen vrede, werd door P. Le Clerc tot 1751 voort-
gezet en kwam middelerwijl ook in het Hollandsch aan het
licht.
Alleen voor den vorm viel er uit deze Nederlandsche Geschie-
denissen tc leeren; want de opvatting en voorstelling der personen
en zaken is doorgaans zeer partijdig en aan misvattingen over-
rijk.
Jan, Wagenaar.
Amst., 1709.—1773. •
Veel vollediger en meer omvattend is de vaderlandsche ge-
schiedenis van Jan Wagenaar, gaande van de vroegste tijden tot
op het jaar 1751.
Wagenaar werd voor het koopkantoor opgevoed, en beoefende
de letteren en geschiedenis slechts uit zoogenaamde liefhebberij.
Hij dreef den houthandel, cn behoorde tot de secte der collegianten.
Als zoodanig helde zijn karakter tot vrijheid, verdraagzaamheid
en gemoedelijkheid over; als discenter en Amsterdammer uit het
tweede stadhouderlijke tijdperk had hij weinig liefde voor het
huis van Oranje en nog minder voor de middeleeuwsche vorsten
en instellingen van dien tijd; waar het volstrekt onvermijdelijk
is, vermeldt hij echter hunne goede zijden en belastert ze nooit.
Hij meende, dat het burgermeesterlijk beheer een volkomen
waarborg was voor de vrijheid der burgerij, zonder zijne opvatting
evenwel op eene zeer stellige wijze in het licht te stellen; want
naar waarheid gesproken, brengt hij niets op den voor- of op
den achtergrond, hij is voor het een zoo koel en bedaard als voor
het ander, en, zonder diepte van beschouwing of iets dat naar
kritiek gelijkt, altijd ter goeder trouw. Zijne schrijfwijze, die in
hare breedspraak naar de manier der notarissen gelijkt, is op
den langen weg van Caesar tot Willem IV ongemeen verraoeijend,
maar boezemt het vertrouwen in van welgestelde notulen, en
maakt van de Nederlandsche Geschiedenis een waarachtig proces-
verbaal.
Ondanks dat kleurlooze, den voorzigtigen en regtzinnigen Wa-
genaar bijzonder eigen, greep hij somtijds naar het penseel eu
schetste dan kleine tafereeltjens. zoo als bijv. het volgende :