Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
36 2e TIJDVAK: 1702—1795.
Verhandeling over de Weelc- en Jaarmarkten mitsgaders van de
Kermisesn in Holland, Leiden, 17J3.
Aloude Regeringswijze van Holland. Leiden , 1744. 5 deel. in 8".
Historisch Bewijs dat het Graafschap van Holland altijd een leen
is geweest des Duitsehen Rijks. Leiden, 1748.
Loopende alle over de middeleeuwen, door dezen geleerde, ondanks
eenige misvattingen, beter dan door zijne voorgangers en tijdge-
nooten begrepen. Nogtans in de Kronijk van Klaas Kolyn, waar-
mede Van Alkemade zich bad laten verschalken, en die door Dumbar
in de Analecta was opgenomen, bedroog Van Loon zich op be-
droevende wijze, toen hij, geenszins de echtheid dezer rijmelarij
betwijfelende, haar andermaal eu nu als een prachtwerk in het
lieht gaf; s'Hage, 1745.
Frans van Mierik.
Leiden, 1689—1763.
Een dergelijk verzamelaar voor de gesehiedenis was Frans van
Mieris, een leidsch kunstschilder van groote verdiensteu, geb.
1689 cn, in ouderscheiding van zijn beroemden grootvader, Frans
de Jonge genoemd. Als schrijver begon hij met eene Verhandeling
over de Zegelen en Manten der Bisschoppen van Utrecht, 1726.
Hij handelde vervolgens Over de verschillende Muntstoffen en den
Oorsprong van het Geld; gaf eene Historie der Nederlandsche Vor-
sten, 1732, (eigentlijk Beschrijving van een duizendtal historie-
penningen); eene oude Chronijk van Holland, 1740; een Antwerpsch
Chronijkje, 1748; schreef even als Van Loon, Over de Leenroerigheid van
het Graafschap van Holland, 1748 ; verder Over het Zamenstellen der
Historie, inzonderheid die van Holland ,1107-, verzamelde intusschen
zijn Groot Charterboek der Graven van Holland , Zeeland en Heeren
va» Frieslajid, 1753—1736, Handvesten, Privilegien, Octroo'jen,
BecÏÏten en Vrijheden der Stad Leyden, 1759 ; en ondernam eene
Beschrijving der Stad Ijcyden , waarvan de twee laatste deelen door
T). van Alphen geschreven zijn.
/. Le Clerc.
De eerste, die eene eenigzins algemeene Gesehiedenis der Ne-
derlanden schreef, was Jean Le Clerc, in 1657 te Geneve geboren,
en van daar naar Holland vertrokken, waar hij zich bij de re-
monstranten aansloot, en in 1684 een leerstoel voor de wijsbegeerte
aan de amsterdamsche kweekschool verkreeg. Zijn hoofdvak was