Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nistokieschkijvees. — c. v. alkemade, p. v. d. schelling. 51
verkeerde voetstappen van Van Douza, de Groot, Memla, Vossius,
Scriverius, Van Leeuwen, Matthaeus. Die geleerde lieden wisten
van leenroeriglieid onzer provinciën aan het Duitsche Rijk in het
minste niet af. Van Loon, die dat beter verstond, doch overigens
niet helderder uit zijne oogen zag dan Van Alkemade en Van der
Schelling, kwam daartegen op, wat aanleiding gaf tot een ver-
weerschrift van Van der Schelling, onder den zeer onj nisten titel
van de Aloude Vrijheid, Slaatsregeering en Wetten der Batavieren,
vergeleken met dien van latere tijden, een onderwerp dat hij, we-
tenschappehjk gesproken, naauwelijks aanraakt, zich bepalende tot
de verdediging van zijn schoonvader.
Mr. Oerard van loon.
Beiß, 1683.
Van Loon, dien wij daar even genoemd hebben, was eeu
Delvenaar, geboren 1683. Hij ontsproot uit een aanzienlijk ge-
slacht, en had eenig vermogen, dat altijd een zegen is; maar
hij beleed de R. K. godsdienst, dat voor een volgend leven wel-
ligt geen nadeel zal wezen, doch hier op aarde, en vooral in de
Vereenigde Nederlanden, zooals ze destijds bestouden, geen enkel
voordeel kon opleveren. Van Loon, hoezeer in de beide regten
gepromoveerd, kon dus geen advokaat worden; maar, wat nie-
mand hem beletten kon, liij werd een naspoorder der geschiedenis,
en deed dat zoo goed als mogelijk was, — in de dagen, toen er nog
geen Kluiten, geen Bondams cn geen honderde genootschappen
bestonden, zich bezig houdende met kritische bewerking van
middeleeuwsche charters. Van Loon deed wat hij kon, en schreef
eene Inleiding tot de Hedendaagsehe Penninghmde, 1717, onder
eenigzins gewijzigden titel en met veel verbeteringen, in 1732
herdrukt. Middelerwijl kwam zijn groot werk over de Nederl.
Historie-penningen, meest allen gedenkteekeningen van den triomf
van het protestantisme, aan het licht, en gaf den verdienstelijken
man door middel eener fransche vertaling eene bekendheid bij
allen, die zich in de beschaafde wereld met dergelijke monumen-
tele gcdenkteekenen onledig houden. Meer dan eene eeuw later
is die verdienstelijke arbeid door het Koninklijk Nederlandsch
Instituut vervolgd, maar noch in wijze van behandeling, noch in
uitvoering verbeterd; wij trekken daaruit derhalve een besluit ten
voordeele der oude wetenschap en kunst, die in onze eeuw niet
altijd overtroffen wordt.
De overige werken van van Loon zijn:
Aloude HoUandsche Historie, 's Hage, 1734. 2 Beelen fo.