Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 2e TIJDVAK: 1702—1795.
Rotterdam ophouden en gezamentUjk met zijn schoonvader het
leven leiden van een ambteloos geleerde.
Yan Alkemade gaf reeds veel vroeger eene nieuwe uitgave van
M. Stoke's Rijm-kronijk in het licht, 1699, thans door die van
Hnydecoper verdrongen. In hetzelfde jaar verscheen eene verhan-
deling over het Kamprecht, in 1702 herdrukt en in 1740 door
Van der Schelling nagezien en vermeerderd, andermaal met groote
goedkeuring ontvangen. Nog vervaardigde Van Alkemade in 1700
eene Beschrijving van de Munten der Graven van Holland, een boek
met vele gebreken, doch dat eerst dan zal kunnen gemist worden ,
als prof. Van der Chijs zijne meer omvattende en tevens critischer
beschouwing over de oude Nederlandsehe Munten zal voltooid
hebben.
Eene Inleiding tot het Ceremioneel en de Plegtigheden der Begra-
venissen van Van Alkemade, 1713 , vereischt insgelijks eene nadere
bewerking.
Be Botterdamsche Heldendaden onder de Stadvoogdij van den
jongen Heer Bran^van Brederode, Jonker Fransen Oorlog,
door Van Alkemade naar gelijktijdige aanteekeningen beschreven,
zag in 1724 het licht, en blijft over dat onderwerp eene onmisbare
bron.
Van der Schelling, door van Van Alkemade en den beroemden
regtsgeleerde Cornelis van Bijnkershoek bijgestaan, schreef vervol-
gens zijn belangrijk, en wat den wetenschappelijken inhoud betreft,
nog uiet overtroffen werk over Het Hollands Tiendregt, 1727.
Van Alkemade en Van der Schelling te zamen gaven daarna
eene zeer zaakrijke Beschrijving van de Stad Brielle en den lande
van Voorne, 1729, waartoe bürgern eesteren en vroedschap hun de
noodige bouwstoffen verschaften. Daarna volgden de Nederlandsehe
Dischplegtigheden, 1732 en 1735 , mede van vader en zoon, en
handelende over allerlei maaltijden in het vaderland gebruikelijk,
een boek, dat aanvulling zou behoeven en'voorzeker ook een be-
teren stijl.
Van der Schelling alleen schreef eenige aanteekeningen bij
A. Pars, Be Twee Katioijken; bij Simon van Leeuwen Nederl.
Praktijk; gaf aanvullingen voor eene nieuwe uitgave van E. van
Zurk, Codex Batavus, en tusschen beiden een werk over het Nota-
risschap; doch dit alles onvolledig en zonder smaak, bij gebrek
aan beter evenwel niet te verachten. Zoo wel hij, als Vau Alkemade,
hadden, bij veel ijver voor onze oude geschiedenis, nogtans weinig
oordeel, en liepen, wat den grondslag van het nederlandsch staats-
regtiietreft, in de zeer patriottische en dichterlijke, doch geheel