Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wis- en natuuek. — j. h. v. swinden. p. nieuwland. 49
speuringen in de verhevenste deelen der hogere Wiskunde. De
toepassing der Sterrekunde op de Zeevaart werdt van hem,
beroepshalven, voreiseht; zij werdt zijn hoofdwerk; hij leidde
zich daarop toe , als of er niets anders te doen ware. Hij be-
rekende weldra alle dc tafelen met zoodanigen zorg, dat ik,
die alle zijne berekeningen, cijffer vóór cijffer, heb nagezien,
in zes jaaren geen zes feilen heb ontdekt; hij heeft dc naauw-
keurigheid tot welke men in dergelijke berekeningen komen kan,
raet zoodanige schranderheid nagegaan, dat de stukken, die hij
daar over opgesteld heeft, hem, indien zij uitgegeeven wierden,
veel eers zouden aandoen. In het geen wij gezamenlijk hebben
uitgegeeven, was aan Kicuwland in 't bijzonder te beurt gevallen,
al wat wiskimstig is, natespoorcn, te bewijzen , te volmaaken.
Hij doorbladerde alle boeken, welke sterrekundige waarneemingen
behelzen, en bragt alle de plaatsen der wijduitgestrekte wereld ,
wier liggiug bepaald is, in behoorlijke orde op schrift, om er
in 't vervolg, bij het verbeteren van kaarten, een gepast gebruik
van te maaken; terwijl de heer Van Keulen, en ik, ieder ook
onzen bijzouderen taak, vlijtig bearbeidden, en wij alle drie,
iu veele opzichten, ook gemeenschaplijk werkten. Niets viel Nieuw-
land lastig, mits hij aan zijne aanstelling voldeed : zijne werk-
zaamheid kende geene paaien.
Historie- en Politische Schrijvers.
C. van Alkemade en P. van der Schelling.
De kunst van historie-schrijven bleef zwak; G. Brandt en
P. G. Hooft hadden zoo aanstonds geen opvolger, maar het
aantal der beoefenaars van algemeene en vaderlandsche geschie-
denis nam gestadig toe, en deed van tijd tot tijd eenige mono-
graphiën in het licht Romen, die men ongaarne meer leest, en,
bij eenigzins geleerden arbeid, evenwel moeijelijk ontberen kan.
ïot die soort van, geschriften behoort geheel de litterarische
arbeid van C. van Alkemade en Pieter van der Schelling.
De eerste was een aanzienlijk burger van Botterdam, een ver-
zamelaar van boeken, handschriften en andere voorwerpen van
oudheid. Van der Schelling, doctor in de regten, en die mede
de godgeleerdheid bestudeerd liad, huwde diens dochter, en was
in den aanvang der 18e eeuw predikant bij de remonstrantsch-
gereforraeerde gemeente te Gorcum en Gouda. In 1725 nam hij
zijn ontslag uit de heilige dienst, en ging zich van toen af te
leiddkaad tot de gescii. dee nedekl. letteek. III, 5