Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 2e TIJDVAK: 1702—1795.
ook iu den bloei zijns levens werd afgesneden) plag te zeggen:
^Indien Cotes geleefd had, zouden wij wat geweten hebben;
is het ook waar, dat Nieuwland reeds, hoe jong hijookwaare,
den naam van een groot man , zelfs in den zin, welken
aan die benaming gegeeven hebben , verdient.
De eerste stap tot Nieuwlands bevordering, en dit heeft hij
altoos met een dankbaar hart erkend, was het gevolg van een
besluit door den Amsterdamselien Zeeraad genomen, om eene
Commissie tot de zaahen,, het bepaalen der lengte op zee, en de
verbetering der Zeekaarten, betreffende, aantestellen , en Nieuwland
tot een Lid van dezelve te benoemen. — Indien men slechts met
een vluchtig oog nagaat, hoe veel het waarnemen van eenen
dergelijken post vereischt; kunde in die deelen der mathematische
AVetensehappen, waarvan alles afhangt; doorzicht in de keuze
der handelwijzen, en in de beslissching dergeene die de nuttigste,
de gemaklijkste zijn; gave om de zaaken duidelijk voor te stellen,
zoo dat de minst kundigen ze leeren verrichien, meer gevor-
derden ze grondig verstaan en de kundigsten er nog stoffe van
overdenking in aantreffen, ervarenis in waarncemingen ; kennis
van de werktuigen, die tot het doen der zelve behooren ; be-
paaling van den graad van naauwkeurigheid, dien de theorie
eischt, en de bewerking , vooral op zee, toelaat; behendigheid
en onafgebrokene oplettendheid in het berekenen der benodigde
tafels; een critisch oordeel , om de w^aarde der verschillende
kaarten, die voorhanden zijn, te bepaalen; navorsching der
waarneetningen, welke ter verbetering van kaarten kunnen dienen;
schranderheid in het beoordeelen van die waarnemingen, en van
de middelen om dezelve tot daadlijke verbetering der kaarten te
doen strekken, daar men somtijds uit eenige weinige waarnee-
mingen de ligging van eene geheele streek lands, zo niet met
zeekerheid, ten minsten op waarschijnlijke gronden, moet ver-
leggen, en wat dies meer zij : indien men, zeg ik, dit nagaat,
zal het ras blijken, dat men alle die vereischten in geen der
drie benoemde Leden afzonderlijk aantrof, of kon aantreffen.
De Amsterdamsche Zeeraad vleide zich echter, dat hunne ver-
eeniging nuttig zou zijn , en zij is waarlijk zeer nuttig geweest.
Nieuwland offerde thands alles aan zijnen pligt op; hij zeide
aan de Dichtkunde, als een tak van beoeffening, een eeuwig
vaarwel; hij verliet de Oudheidkunde en Critiek, en stelde ter
zijde, wat hij reeds voor de uitgave der Fragmenten van Musonius
had verzameld: hij matigde voor eenen tijd zijne heerlijke na-