Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wis- en natüukk. — j. h. v. swinben, p. nieuwl.and. 47
bijzonderlijk bedreven, en wat er van dien aart gevonden wordt
in werken, die wij gemeensebappelijk bebben uitgegeeven, is
men aan hem, eu niet aan mij verschuldigd ; dan, zeg ik, is
meü nog hooger onder de kundigen verheven, maar men verdient
nog niet den naam van een groot man. In staat te zijn om nieuwe
voorstellen op te lossen; reeds bekende oplossingen tot nieuwe
gevallen uit te breiden; stukken , waarvan men het verband niet
inzag, op elkander toe te passen; (en er zijn een aantal bewijzen
voorhanden, dat Nieuwland het daar in zeer verre gebragt heeft,)
zou in voorige eeuwen zeker, in de laatste jaaren van de naast-
voorgaande , en in het begin van deeze, misschien nog genoeg-
zaam geweest zijn, om den naam van een groot man verdiend
te hebben; doch dank zij der groote vorderingen welke deeze
Wetenschappen in de laatste zestig jaaren gemaakt hebben, er
wordt thands meer vcreischt. In deeze tijden verdient men dan
eerst den naam van een groot man in die Wetenschappen,
waarvan wij nu spreeken, als men dezelve met nieuwe uitvin-
dingen verrijkt: en nog zijn er in deeze benaming verscheide
trappen, naarmate van de moeilijkheid, van het gewigt, van het
nut der ontdekkingen. Nieuwland nu heeft dat geen gedaan,
waardoor hij den naam van een groot man verdient.
Denkt niet. Mijne Heeren! dat mijne vriendschap voor Nieuw-
land mij hier grootspraak doet gebruiken: zij doet mij slecht»
uitvoeriger zijn. Het is mij voorgekomen, en altoos met leed-
wezen, dat men Nieuwland dikwerf uit een verkeerd oogpunt
beschouwde, en zijne waarde niet genoegzaam kende, zijne ver-
diensten geen volkomen hulde bewees. Zijne ligehaamsgestalte,
zijn jeugdig voorkomen, zijne eenvoudige wijze van handelen,
deden te veel op die tijden terug zien, toen Nieuwland nog niets
was , dan door de billijke verwachting, die men van hem had
opgevat; men waande dat de tijden nog dezelfde waren; men
lettede niet op het geen Nieuwland reeds nu was geworden,
en sprak altoos, even als of hij nog niets groots gedaan had,
van het geen hij nog worden zou, zo het Gode behaagen mogt
hem verder leven te schenken. Dan , hoewel het ontegenzeggelijk
waar zij, dat Nieuwland, indien hij langer had geleefd, nog
veel verder zou gekomen zijn, misschien, en waarschijnlijk, den
kring der AViskunstenaars door zijne ontdekkingen zoude hebben
doen verbaasd staan; hoewel het zeeker zi], dat men op Nieuwland
in den meesten zin, eu met volle kracht, kan toepassen hetgeen
Newton van Cotes (een beroemd Engelsch Wiskunstenaar, dis