Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
36 2e TIJDVAK: 1702—1795.
den hem eenen ruimen voorraad van mensehenkennis doen ver-
krijgen.
De manieren die hij in de Grooten oespeurae; ae onderwerpen
die hij hoorde behandelen, de wijze waarop men er over sprak;
de verachting die men deezen, de achting die men anderen
toedroeg; de oogmerken, welke hij aan deeze en geene daaden
hoorde toeschrijven; niets ontglipte hem; alles gaf hem stof
tot overdenking, tot leering. Indien hij in de omstandigheid van
een' Molière geplaatst geweest ware, zou hij voorzeker een aantal
nieuwe eharakters ten tooneele gevoerd hebben; maar hij hield
altoos voor zich zeiven, wat de gevoeglijkheid, de heiligheid van
vrienden-gesprekkcn, de betaamlijkheid waarmede men bewezen
beleefdheden moet beantwoorden, hem verboden te verhaalen:
daarin was hij de kiesheid zelve. Maar zijn ruime schat van waar-
neemingen kwam hem te pas, als hij op deeze of geene stoffe
bepaaldelijk dacht of schreef. Hoe treffelijk, hoe diep overdacht
is niet zijne Verhandeling over De Gevoeligheid van het Hart, die
hij opgesteld en in het licht gegeeven heeft in een' tijd, dat
zijn eigen hart met smerte vervuld was.
In fraaije Letteren en Dichtkunde munt men uit, is men
gi'oot, met sierlijke en doorwrochte stukken te vervaardigen,
en niet door eigenlijk zoogenoemde nieuwe ontdekkingen: de
aart der zaaken laat deeze niet toe, dan alleeu in de oudheid-
kunde en in de Critiek; hoewel ook Dichters zich veele nieuwe
wegen kunnen baanen. In Wis- Natuur- en Sterrekunde is het
geheel anders gelegen. Er is een verbazend verschil tusschen
een kundig Wiskunstenaar, of Natnur-kenner, en een groot
man in die Wetenschappen. De voornaamste gaven te bezitten
die een Wiskunstenaar eigen zijn, en Nieuwland bezat ze allen;
den geheelen omvang dier Wetenschappen te bevatten, en, zo
als Nieuwland, wat in iederen tak geleerd wordt grondig te
verstaan : volkomen in staat te zijn alle de onderwerpen die tot
de Wiskunde betrekkelijk zijn naar behooren te behandelen, gelijk
Nieuwland er verscheiden in zijne werken behandeld heeft: dit
alles maakt den kundigen Wiskunstenaar of Natuurkenner, maar
geenszins den grooten man. Wanneer men daarenboven door zijne
vermogens in staat is, hetgeen door anderen gedaan is, te ver-
beeteren, verder uit te breiden; en hetgeen door hun slegts
opgegeeven is, met bewijzen te staaven, en het verband van die
stukken met anderen aan te toonen; hierin nu was Nieuwland