Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wis- en nattrurk. — j. h. v. swinden, p. nieuwland. 45
Zeevaart aan de menschehjJce Maatschappij heeft toegebragt, en in
het vervolg doet vervrachten, is een staaltje vau ziju' arbeid over
die onderwerpen. Hoe veele sehoone wijsgeerige aanmerkingen
bevat niet dit stuk! hoe veel menschenkennis straalt 'er niet in
door ! En indien men immer de gewigtige vraag over het voor-
of nadeel van Amerika's ontdekking beslist, zal de uitspraak
zeker rusten op de gronden in de redevoering aangewezen.
In lateren tijd, liet Nieuwland bijzonderlijk zijne gedachten
gaan over een tweede belangrijk en moeilijk stuk der Letter-
kunde , dat, waarin men het onderling verband van verschillende
Wetenschappen , en van deezen met de schoonste Kunsten leert
waardeeren ; en derzelver lotgevallen, aanwas, volmaaking, on-
dergang , mitsgaders haaren invloed op het menschlijk verstand
opzetlijk nagaat. Hij zoude zekerlijk door dien tijd, al wat hij
daar over gedacht hadt in behoorlijke orde gebragt en uitge-
geeven hebben. Zijne verhandeling over De Betrehkelijke Waarde
der verschillende takken van menschelijke Kennis en Kunst; zijne
redevoering over De beste middelen om , niet geleerdheid, maar
Gezond Verstand en Goeden Smaak, meer algemeen te doen worden,
dat is, om onder de meuschen, hetgeen men Cultuur of Ver-
Uchting noemt, te verspreiden; beiden in deeze Maatschappij,
uit dit zelfde gestoelte uitgesproken, en met toejuiching ont-
vangen ; de sierlijke latijnsche redevoeriug over den Toestand
der Natuurlijke Wetenschappen met den toestand der f raaije Letteren
vergeleken, en uit heider aart opgehelderd; zijn slechts drie losse
Verhandelingen, die alle tot één geheel behooren, dat zich in
volkomen orde in Nieuwlands brein bevond : ik sta verwonderd
over de fijnheid van oordeel, en de groote kunde, welke in
deeze stukken doorstraalen; zij toonen genoegsaam, hoe groot
een letterkundige Nieuwland was.
In het midden nu van deeze theoretische bespiegelingen verloor
Nieuwland nimmer den menseh, van den zedelijken kant be-
schouwd, uit het oog. Waren Hume en Gibbon, niettegenstaande
de gebreken die Nieuwland er in erkende, als wijsgeerige His-
torieschrijvers, Bailly als Geschiedschrijver der Wetenschappen
zijne geliefkoosde Schrijvers ; hij stelde Tacitus boven allen om
zijne Menschenkunde; en ook in deeze muntte hij uit. Zijne
verkeering raet meuschen van allen rang en staat; de wijze
waarop men hem ontving; de gesprekken die men in zijne tegen-
woordigheid hield, de tijden zelve waarin hij geleefd heeft, had-