Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
vergezellen : hij nam eerlang eene vlneht, die zijn meester staar-
ogend nog wel eenigzins, doeh moeijelijk kon nagaan: eindelijk
was de meester buiten staat hem te volgen. Hij overtrof deezen
verre in al wat Mathematisch Genie, en kunde in die Weten-
sehappen betreft, de afstand tusschen meester en leerling werd
veel grooter dan zij te vooren tusschen leerling en meester was:
de meester vond zich meermalen gelukkig eenen leerling te heb-
ben aangebragt, van wien hij, bij alle gelegenheid, hulp en
onderrichting ontving.
Nieuwland wist te wel dat de oude Litteratuur, om wel be-
handeld te worden , verëiseht, dat men zich geheel en al aan
haar toewijë, en dat het dan nog moeilijk valt in dezelve uit-
temunten, dan dat hij zich zoude verbeeld hebben, een' naam
daarin te kunnen krijgen, zo hij zijne aandacht ook op andere
letteroefeningen meestendeels vestigde, gelijk zijne omstandig-
heden naderhand vereischten dat hij deed.
Hij zeide dus aan de oude Litteratuur een eeuwig vaarwel,
maar oordeelde echter de Letterkunde, in het algemeen, niet
te moeten verwaarlozen: hij kende haar waarde in alle de om-
standigheden des levens; hij wist, dat men nimmer in staat is
behoorlijk te onderwijzen, zo men geene genoegsaame vorderin-
gen in de Letterkunde heeft gemaakt; hij vreesde verwaandheid,
en hield zich, zo wel uit den aart der zaaken, als uit onder-
vinding overtuigd, dat 'er geene soort van menschen te vinden
is, die meer verwaand zijn en lastiger tevens, dan Wiskunste-
naars , die niets dan zuivere AViskunde verstaan. Hij heeft open-
lijk betuigd: //Dat zo hij immer eenigzins slagen mogt in het
klaar voorstellen van afgetrokken denkbeelden en waarheden; iu
moeilijke onderwerpen bevatlijk te ontvouwen ; hij altoos over-
tuigd zou zijn, altoos erkennen zou, dit voorrecht aan de
beoeffening van die Letteren, en van die deelen der Wijsbegeerte,
waaraan hij zijne eerste jeugd had toegewijd, verschuldigd te
zijn.» Hij kende te wel //den heilzaamen invloed, welken zelfs
die oeffeningen van den menschelijken geest, die het verst van
elkander verwijderd schijnen, op elkander bezitten,/' om andets
te oordeelen; en dit oordeel was juist.
Maar naderhand verkoos Nieuwland meer opzcntlijk twee andere
vakken van Letterkunde; en wel voor eerst dat , waarin men
den invloed van tijden en gebeurtenissen, van regeringsvorm
en Godsdienst, op den staat en het geluk der menschen leert
kennen. Zijne redevoering over Het Nut dat de Uitbreiding van de