Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wis- en natütjiik. — j. u. v. swinden, p. sieuwland. 43
Ie gelijk met het leeren der gronden en regelen van de berekening
zijnen geest heeft te vermoeijen, vooral op een schip, daar de
inspanning van gedachten zoo moeijelijk is, en de aandacht zoo
ligt gestoord wordt ? — Niemand uwer, dit overwegende, zal de
mogelijkheid niet alleen, maar ook de nuttigheid en noodzakelijk-
heid van voorafgaand onderwijs aan den wal een oogenblik in
twijfel kunnen trekken. — Laat ons dan nu zien, welke de orde
en welke de uitgestrektheid van dit onderwrs zal moeten zijn.
Uit hetgeen ik tot hiertoe gezegd heb, is u voorzeker reeds
genoegzaam gebleken , dat ik de Keken- en Meetkunde besehcuwe
als de eenige en onfeilbare gronden, waarop de geheele Zeevaart-
kunde , en in het bijzonder dat gedeelte , hetwelk het onderwei-p
mijner lessen zal uitmaken, gebouwd is. Het is dus met die
wetenschappen, dat ik eenen aanvang zal maken. Doch de wijze,
waarop ik oordeel, dezelve te moeten behandelen, eischt eenige
nadere opheldering.«'
Nieuwland stierf 14 November 1794. Een maand later, 24
December, werd zijne nagedachtenis in de Maatschappij Felix
Meritis gevierd. Het was bij deze gelegenheid dat Yan Swinden
de lofrede hield, waarvan wij hierboven reeds gewaagde, doch
die veel te schoon van vorm en veel te gewigtig van inhoud
is om er niet een aanmerkelijk deel van over te nemen.
Ik heb #zeide VanSwindenv zederd negen jaaren, dat Nieuwland
met mij in de AViskunde oeliende , zijnen doordringenden geest leeren
kennen: ik heb met verbazing den snellen tred zijner vorderingen
gezien, de onbepaalde genie, met welke hij voor de Wetenschap-
pen begaafd was, beschouwd. Hij had bijna geen onderwijs nodig.
Hem eenige weinige grondbeginselen uit te leggen; hem even de
aanëensehakeling der denkbeelden te doen gewaar worden; de
ondergeschiktheid der bijzondere deelen van die Wetenschap met
den vinger aan te wijzen; meer in vriendelijke gesprekken, dan
in opzettelijke lessen, hem eenige bijzondere handgreepen in de
berekeningen te leeren kennen; de zwarigheden, die men 'er iu
ontmoeten kan, en de bronnen, waar uit zij ontstaan, de mid-
delen waar door men ze te boven komt, te doen opmerken; ziet
daar al wat een meester raet hem te doen had. Ik herinner mij
niet dat wij immer te saamen een eenig boek hebben uitgewerkt.
hij volbragt zonder hulp al wat hem aangewezen was; en inkor-
ten tijd had hij den geheelen omvang der verhevene AViskunde,
en haare toepassing op Natuur- Werktuig- en Sterrekunde bevat,
en duidelijk begrepen. Welhaast had zijn meester moeite hem te