Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 2
e TIJDVAK: 1702—1795.
er door liet berekenen van -werkelijke voorbeelden, ontleend nit
waarnemingen op zee gedaan, in plaats van verdichte voorbeel-
den; dan zie ik niet welk onderscheid dit in de berekening maken
kan. Of zou het voordeel daarin gelegen zijn, dat de leerling in
dat geval telkens, door de uitkomst zijner bewerking, van de
waarheid der regelen, en dus der kunst zelve, overtuigd wordt?
Om dit voordeel te genieten, behoort ten minste de leerling vooraf
eenige vaardigheid en zekerheid in het rekenen bekomen te heb-
ben; doch, buitendien, zijn de gronden en regels der Stuurmans-
kunst niet van dien aard, dat hij, die dezelve wel begrepen
heeft, die getuigenis der ondervinding ter zijner overtuiging noo-
dig heeft. Zij zijn alle onfeilbare, wiskundige waarheden, op
bijzondere gevallen toegepast, en kunnen niet anders dan altoos
uitkomen. — Wanneer de hoogte der zon op den middag goed
genomen is, of wanneer met een goed horologie twee hoogten
buiten den middag goed genomen zijn, de zons-declinaiie wel
bekend, en alles goed naar den regel berekend is, kan de gevon-
dene breedte niet anders dan waar zijn; en, zoo men uit andere
oorzaken, bij voorbeeld uit gegisten koers en verheid, zich op
eene andere breedte meende te bevinden, zou men of in deze
laatste gissing, of in de waarneming, doch nimmer in deregelen
der berekening, eenen misslag moeten onderstellen. In het leeren
en oefenen dier regelen heeft dus het onderwijs op zee boven dat
aan den wal niets vooruit. Hetgeen dus den naam van praktijk
op zee inderdaad verdient, en door oefening voornamelijk aldaar
geleerd moet worden, bestaat alleen in het doen der waarnemin-
gen, waaruit de rekenaar zijn besluit moet afleiden. — Die waar-
nemingen, schoon geenszins in aard verschillende van die, welke
men aan den wal verrigten kan, zijn door bijkomende omstandig-
heden , slingering van het schip enz., op zee moeijelijker. Docli
aan den anderen kani bepalen zich de gewigtigste en moeijelijkste,
die tevens van dagelijksch gebruik zijn, tot een zeer klein getal,
als bestaande in het waarnemen der hoogte van een hemelsch
voorwerp, zon, maan of ster, en het waarnemen des afstands
tusschen twee zoodanige voorwerpen, en in het waarnemen van
een azimuth, met een daartoe zamengesteld kompas. Nu vraag ik,
wie in de oefening dezer praktikale bewerking, dat is, in het
algemeen, in het gebruik der instrumenten, het spoedigst zal kun-
nen vorderen: diegene, welke in al het overige, dat de bereke-
ning betreft, genoegzame bedrevenheid en vaardigheid bezittende,
den tijd, dien hem de overige bezigheden van zijnen post op het
schip overlaten, alleen daaraan besteden kan; of wel diegene, die