Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
■wis- eu natuub.k. — j. h. v. swinbes, p. nieuwlakd. 4-1
kan hem niet dienen om zieh eenen anderen, welken hij mögt
vergeten hebben, te herinneren. Hoeveel heeft dan hier niet diegeen
vooruit, welke van al die bewerkingen den waren aard heeft lee-
ren nagaan: die geleerd heeft dat het uur en het azimuth uit
denzelfden driehoek, volgens denzelfden regel, berekend worden,
dat de zons-ware al wederom sleehts een bijzonder geval van dien
driehoek is, waarin eene der zijden 90 graden wordt; zoodanig
iemand zal dus, door het wel en grondig verstaan eu onthouden
van eenen regel, niet één, maar mogelijk twintig werkstukken
hebben leeren oplossen; hij zal, door de onderseheidene gevallen
t-n uitzonderingen van den regel, ook dan zelfs, wanneer die in
zijn leerboek of zijne voorsehriften niet juist te vinden waren,
niet in de war geraken; maar zich, of door het maken eener
figuur, of door de enkele beschouwing van den eenmaal welge-
leerden regel, altoos weten te redden.
Ik heb dit voorbeeld uit vele anderen alleen daarom genomen,
dewijl de daarin aangehaalde bewerkingen den meesten uwer ten
minste oppervlakkig bekend zijn. — Ik vertrouw dat gij in den
loop dezer lessen, door verscheidene andere voorbeelden, van de
waarheid dezer verzekering meer en meer zult overtuigd worden. —
Ik geloof dus niet te veel te zeggen, indien ik beweer , dat van
twee lieden, die beiden het zoo ver wilden brengen, om gereede-
lijk en zonder hapering of misslagen, de werkstukken der Zee-
vaartkunde te leeren oplossen, diegeen, alles gelijk gesteld zijnde,
welke de zoogenaamde theorie grondig beoefende en vervolgens op
de praktijk toepaste, veel minder tijds en moeite zoude noodig
hebben, om zijn oogmerk te bereiken, dan de andere, die het-
zelfde zou willen doen, alleen door het menigvuldig, cn, indien
ik mij dus mag uitdrukken, machinaal rekenen van opgegevene
voorbeelden. — Doch; zal men mogelijk vragen, toegestaan zijnde,
dat dit de beste methode is om de Zeevaartkunde te leeren, is
het dan echter niet altoos beter, die kunst, hetzij langs dezen,
hetzij langs eenen anderen weg, daar ter plaatse te leeren, alwaar
hare onontbeerlijkheid dagelijks in het oog loopt, alwaar men
die dingen, welke zij behandelt, telkens voor oogen heeft, alwaar
men bij de theorie te gelijk telkens de zoo noodzakelijke praktijk
voegen kan; met één woord, is het niet beter dezelve op zee te
oefenen, en moet het onderwijs, vooraf aanland daarin gegeven,
niet altoos zeer gebrekkig en van weinig dienst zijn ?
Om deze bedenking te beantwoorden, dient men vooraf zich
een duidelijk en onderscheiden denkbeeld te maken van hetgeen
men onder den naam van praktijk op zee begrijpt. Verstaat men