Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
wis- es natüukk. — j. h. v. swikden , p. niedwland. 39
Sellien wel het meest; eehter laten wij hier eenige regelen volgen
uit de eerstgenoemde Aanspraak , en hebben daarmede ten oogmerk
om Nieuwland, die als wiskundige niet genoeg gewaardeerd wordt,
van deze zijde eenigzins beter te leeren kennen, althans de aan-
dacht daarop te vestigen.
Nieuwland sprak:
«Wat men in het algemeen onder Zeevaartkunde bevat, is u
meest allen ten naasten bij bekend. Zij wordt overal door de
meesters der Stuurmanskunst onderwezen, maakt het hoofdonder-
werp der meeste examens van zeelieden uit, en cr is niemand,
die niet volkomen erkent dat de stuurman van een schip dezelve
behoort te verstaan. — Maar niet allen nemen dat verstaan in
denzelfden zin en in dezelfde uitgestrektheid. Velen zijn in de
gedachten, dat ook hier, gelijk in vele andere dingen, het eigen-
lijke leeren van weinig belang is, en dat de dagelijksche oefening
meest alles moet afdoen; dat het genoeg is , bij voorbeeld, uit
eene genomene zonshoogte op den middag, door behulp van kim-
duiking, halve middellijn, straalbuiging, declinatie enz., volgens
den regel de breedte te berekenen, zonder dat men zich behoeft
te bekommeren, om een naauwkeurig denkbeeld te hebben wat
kimduiking, straalbuiging, declinatie enz. ziju, waarom het eene
wordt afgetrokken, het andere bijgeteld, of hetzelfde ding somtijds
afgetrokken en op eenen anderen tijd bijgeteld. — Men verbeeldt
zich, dat de reden vau die bewerkingen zeer moeijelijk te begrij-
pen is, dat zij het begrip van den gemeenen zeeman ver te boven
gaat, en dat het nagaan van dezelve meer arbeid en tijd vcreischt,
dan zijne bezigheden hem immer kunnen toelaten, daaraan te
besteden; dat het vergeefsche moeite is, zich om dingen te be-
kommeren , zonder welken onze voorouders, gedurende zoo vele
jaren, met eer en voordeel, de afgelegenste zeeën bevaren hebben;
en dat eindelijk vele dingen, die de onderwijzer aan land zijne
leerlingen met veel ophefs iuschcrpt en aanbeveelt, toch op zee
onuitvoerlijk en onmogelijk in praktijk te brengen zijn, iets waar-
over iemand, die zelf de zee niet bevaren heeft, nimmer kan
oordeelen. — Ik heb getracht, zoo veel de kortheid van mijn
bestek toelaat, de aanmerkingen , die men mij zou kunnen maken,
zoo volledig en sterk voor te dragen, als mij mogelijk was. —
Ik zal nu trachten daartegen eenige bedenkingen op te geven.
Indien de zoogenaamde theorie der Stuurmanskunst, de reden
van de regelen, die daarin worden voorgeschreven, het regt
begrip vau de kunsttermen, die men er in gebruikt, waarlijk zoo
afgetrokken en ingewikkeld waren, als men zich die dikwerf