Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
loopbaan als hoogleeraar te ïraneker, vanwaar hij in 1788 naar
Amsterdam beroepen werd , en daar in een grooter kring onge-
meen veel nut deed.
Voor prijsschriften over den Magneetnaald, het Magnetismus
en de Eleetriciteit, werd hij te München en Parijs met goud
bekroond. Verder zijn wii hem vele verhandelingen over onder-
scheidene deelen der natuurkunde. Grondbeginselen der Meelkunst
en eene Stuurmanskunst verschuldigd; de laatste met zijn leerling
P. Nieuwland bewerkt.
P. Nieuwland.
Met dien leerling P. Kieuwland, reeds in 1779 overleden cn
op wien Van Swinden eene sehoone lofrede uitsprak, was hij
ongemeen ingenomen, en met regt; want Nieuwland verbond de
zuivere wetenschappen met de oude en nieuwere letterkunde op
eene allezins gelukkige wijze, en deed zich als een mathematisch
genie reeds vroegtijdig kennen. Ilij werd in 1761 te Diemermeer ge-
boren , en zou in den timmermans-winkel van zijn vader voor de we-
tenschap zijn verloren gegaan, hadden eenige voorname amsterdam-
mers hem geene beschaafde opvoeding doen erlangen. Deze bragten
het zoo ver, dat de jonge Nieuwland reeds op zijn 13e jaar de
lessen aan het athenaeum kon bijwonen, en ter zijner tijd tot
het meesterschap bevorderd werd.
Nieuwland was dichter en zal als zoodanig nader vermeld
worden. Hoofdzakelijk had hij zich op de toegepaste wis- en
natuurkunde toegelegd en daarin zoodanig eene hoogte bereikt,
dat men hem bij het openstaan van den utrechtschen leerstoel,
door Hennert in 1786 verlaten, tot zijn opvolger bestemde. Daar
Hennert na de herstelling van het stadhouderschap in 1787
terugkeerde, had de benoeming van Nieuwland geen gevolg ; doch
men gaf hem een lectorp-at te Amsterdam, waarna hij in 1792
als hoogleeraar naar Leiden vertrok.
Behalve zijne gedichten, waardoor Nieuwland het meeste be-
kend is, heeft hij ons eenige redevoeringen nagelaten, als: eene
Aanspraak bij de opening zijner lessen over de Zeevaartkunde ;
2. Over het Nut dat de Uitbreiding der Zeevaart heeft teweegge-
bragt; 3. Over hel Stelsel van Lavoisier; 4. Over de betrekkelijke
waarde der verschillende takken tan Menschelijke Kennis en Kunst ;
5. Over de Gevoeligheid van Hart.
Al deze stukken zijn bijzonder lezenswaardig, en de twee
laatste, uit een oogpunt van algemeen belang beschouwd, mis-