Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Be tijdvak: 1702—]795.
behartigd werd. Mussohenbroek was vau Leiden, en onderwees der-
gelijke leervakken, eerst te Duisburg in Kleefsland, toen te Utreeht,
en na 1740 aau de akademie zijner geboortestad.
Zoowel deze als gene geleerde gaf voornamelijk leerboeken,
thans verouderd, doch verdienstelijk voor hun tijd, op het stelsel
van Newton en de nieuwste ontdekkingen gebouwd.
Hermannus Boerliave.
Hermannus Boerhave , mede een groot natuurkundige, voegde
er de kruid- en de scheikunde bij, en, wat thans zeldzaam is
onder lieden vau die soort, hij was een voorstander der bespie-
gelende wijsbegeerte.
Boerhave, een predikantszoon, werd te Voorhout bij Leiden
in 1668 geboren, en voor de godgeleerdheid bestemd. Hij stu-
■ deerde tot dat einde, doch ging, om buiten theologische moeije-
lijkheden te blijven, tot de medicynen over.
Als gewoon arts had hij veel moeite om in practijk te
komen; in 1701 tot lector in de theorie der geneeskunst aange-
steld, nam zijn lot eene andere wending. Vau nu af werd hij
wereldberoemd; vooreerst door de redevoering, waarmede hij
zijne lessen begon en voor de wetenschap een nieuwen weg
opende , te weten den weg der waarheid en eenvoudigheid; 2 door
zijn leerboek InMlutiones Medicae en de Aphorismen , in navolging
van Hippocrates; 3 door de soort en de menigte van patiënten,
die hera kwamen raadplegen; 4 door het groot getal en de menigte
zijner kwei^kelingen, zoodat Leiden , waar hij in 1709 het gewoon
professoraat erlangde, zich op bijna 3000 studenten kon verheffen.
Boerliave was ongemeen werkzaam; hij deed slechts één ding
te gelijk, en voltooide alles wat hij ondernam. In hun geheel
beschouwd, zijn zijne werken nog altijd een goed voorbeeld en
rijk aan blijvende waarheden, ofschoon geen gids meer in alle
deelen der wetenschap , waarover zij handelen. Deze toch zijn in
het laatst der 18de eeuw met reuzensehreden vooruitgegaan en
maken dagelijks de grootste vorderingen.
Boerhave overleed 23 September 1738.
H. D. Gauhius. — B. S. Albinus. — P. Camper.
De opvolger van Boerhave was Hieronymus David Gaubius,
die vooral als ziektekundige uitmuntte, en den roem der leidsche
school bij uitnemendheid goed staande hield.
Elders in ons vaderland, zoo als te Harderwijk, te Utrecht
en Groningen bloeiden insgelijks zeer beroemde Medici. Als de