Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
REGTSGEL., WIS- EN NATUURK. — JOHAN LUSAC. 29
'er niet bij te voegen, dat de dienstbaarheid de grootste is,
vooral zoo die eene volslagen afhangelijkheid in alles medebrengt,
welke ons het denkbeeld van slaavernij oplevert: doeh vermits in
die gevallen, in welken men, door het aangaan van verbinte-
nissen, zich meer of min af bangelijk van den wil van eenen
anderen maakt, dit vrijwillig geschied, zoo acht men daar door
zijne vrijheid niet te kort te doen: en met reden; die verbinte-
nissen krijgen de kracht van wetten, waarom de Heer Pestel de
bepaaling der vrijheid, voor zoo veel die gesteld word in de be-
voegdheid van te doen wat ons behaagt, te recht beperkt met deze
bijvoeging, mits de rechten van anderen niet schendend.«
Andere merkwaardige geschriften van juridischen en staatshuis-
houdkundigen aard laten wij hier onvermeld, om alleen aan te
stippen, dat Elie Lusac 1796 overleed.
Johan Lusac.
Johan Lusac, neef van Elie, was een regtsgeleerd litterator,
die voornamelijk de grieksche letterkunde beoefende, en zijn oom,
Etienne Lusac, in het redigeren der beroemde fransch-leidsche
Courant, ondersteunde. Deze medewerking had plaats van 1772—
1773. Daarna nam Johan de redactie geheel over, en zette die
tot in 1800 gelukkig voort.
Intusschen werd hij 1785 tot hoogleeraar en opvolger van
L. C. Valckenaar benoemd, en aanvaardde dien leerstoel onder
toejuiching van alle deskundigen. Hij onderwees tevens de Vader-
landsehe Geschiedenis — wat hem echter, na het houden eener
conservatieve redevoering, over Socrates als Burger beschouwd,
bij de revolutionnairen in verdenking bragt, zoodat hij zijn ambt
moest nederleggen.
Onder een volgend, meer gematigd staatsbestuur werd Lusac
in eer en waardigheid hersteld, en bleef zich voornamelijk als
regtsgeleerde en philoloog verdienstelijk maken, totdat hij bij den
ramp van Leiden, 12 Januarij 1807, het leven verloor.
Jacob 's Gravesande en Pieter Musschenbroek.
Voor de Wis- en Natuurkunde leefden Willem Jacob 's Grave-
sande en Pieter Musschenbroek; de eerste, uit 's Hertogenbosch,
werd 1717 hoogleeraar in de Wis- en Sterrekunde te Leiden >
hij was tevens belast met den cursus over Burger- en Krijgsbouw-
kunde in de Nederlandsche taal, eene hoofdzaak, die echter weinig