Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 3e tijdvak: 1702--1795.
heeft, in welken wij hetzelve hier op aarde besehouwen, zich toe-
eigent, eigentlijk is de onaf bangelijkheid in zijn doen en laaten
van den wil van eenen Independentia ah alteriMs voluntate:
hetwelk met betrekking tot zich zelve overeenkomt, m^i alleenlijk
afhangelijk van zijnen eigen wille ie zijn, of met vermogen van
te leeven, zoo als men wil, mits eens anders recht niet verkortende.
Als men in de samenleeving acht geeft op den zin, in welken
't woord Vrijheid gebruikt word, dan zal men bevinden, dat die
altijd daar op neder komt.
Gaat men nu verder, en let men op de verschillende omstan-
digheden en betrekkingen , in welken de mensch leeft, dan be-
speuren we, dat de mensch, op verschillende wijzen, afhangelijk
kan zijn van den wil van eenen ander, en ook daadelijk is. De
kinderen worden afhangelijk van hunne ouderen geboren. De zin-
neloosheid stelt den zinneloozen afhangelijk van den wille vau
anderen; de dronkenschap, welke de zinneloosheid nabij komt,
brengt den dronkaart tot af bangelijkheid, gelijk de kranken mede
door hunne krankheid van den wil van anderen afhangelijk raaken.
Deze gevallen zijn 'tniet alleen, welke den mensch, 'tzij geheel,
't zij gedeeltelijk, van zijne vrijheid berooven; maar daar zijn 'er
oneindig anderen.
Allo verbintenissen, van wat aart dezelve zijn mogen, van het
huwelijk, de gewichtigste van allen, af, tot de geringste toe,
btnecmen ons de vrijheid, of bekrimpen dezelve meer of min,
naar mate van het voorwerp onzer verbintenisse, en de handeling
uit welke zij is voortgesprooten: zoo dat de mensch, door dc
verbintenissen, die hij aangaat, uit krachte van die verbintenissen,
in eenigen opzigte afhangelijk word van den wil van eenen an-
deren; vermits hij door dezelven, voor een gcdeelle de bevoegd-
heid verliest, om te doen wat hem lust, even gelijk hij door de
zedelijke wetten daar in bekrompen word. Eceders van een schip
raaken afhangelijk van eikanderen, door het recht, hetwelk zij op
eikanderen krijgen. Met het aanstellen van een boekhouder raaken
zij in eene zekere zin afhangelijk vau deszelfs wil; dc schipper raakt
mede in zekeren opzigte afhangelijk van den wil van de reeders,
en inzonderheid van den boekhouder: het scheepsvolk, het welk
aangenomen word, raakt afhangelijk van den wil van den sehip-
per, en zelfs reizigers in een schip, voor zoo verre het bestier
van 't schip aangaat. En dus is het gelegen met alle andere ver-
bintenissen.
Naar maate, dat de verbintenissen zich meer of min uitbreiden
over zaaken, is de af bangelijkheid ook grooter; en wij behoeven